Un es­pa­zo pa­ra so­ñar.

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

Tal e co­mo fi­xo o poe­ta Manuel Ma­ría, que ti­vo nes­te con­ce­llo a súa ins­pi­ra­ción pa­ra ver­sos cheos de fer­mo­su­ra de­di­ca­dos a es­ta car­ba­llei­ra e área re­crea­ti­va de San­ta Isa­bel, ou pa­ra Pe­nas de Ro­das, un lu­gar má­xi­co des­de o que se po­de ver un­ha pa­no­rá­mi­ca da Te­rra Chá. O río Mi­ño al­can­za nes­te mu­ni­ci­pio un­ha pre­sen­za que xa non per­de­rá ata a súa desem­bo­ca­du­ra. Muí­ños, pa­seos, pon­tes... Ou­tei­ro de Rei é si­nó­ni­mo de so­ños e si­len­cios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.