A xoia do Cís­ter.

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO ÓS­CAR CELA

A igre­xa pa­rro­quial é un­ha das xoias da ar­te cis­ter­cien­se en Ga­li­cia, aín­da que con­tén ele­men­tos pos­te­rio­res, e par­te do con­xun­to da aba­día me­die­val. A pai­sa­xe na­tu­ral do con­ce­llo pó­de­se ato­par no Pe­dre­gal de Iri­mia, na­ce­men­to dun dos bra­zos do Mi­ño, que se une co Eo por un iti­ne­ra­rio de sen­dei­ris­mo po­las dúas abas da se­rra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.