ADRIÁN: « REFORCEI A VO­CA­CIÓN NO HOS­PI­TAL»

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Que Querenser? -

Adrián vi­ve un­ha carreira de fon­do. É o que lle to­ca aos 24 anos tras re­ma­tar Me­di­ci­na na USC. Es­tá a pre­pa­rar o MIR en Oviedo. «Foi a vol­ta ao co­le to­tal». Xor­na­das ma­ra­to­nia­nas que o le­va­rán á ci­rur­xía. «A mi­ña vo­ca­ción foi tar­día. Fo­ron pro­ble­mas de saú­de na fa­mi­lia os que me acen­de­ron a luz». A súa ex­pe­rien­cia no Chuac só re­for­zou a súa vo­ca­ción, pe­ro sen­te xa a res­pon­sa­bi­li­da­de. «Os re­cor­tes afec­ta­ron á sa­ni­da­de, pe­ro a ca­li­da­de asis­ten­cial é in­cri­ble gra­zas ao es­for­zo hu­mano». An­tes de re­ca­lar nun hos­pi­tal galego, ten ga­nas de mun­do. «Vou vol­tar, pe­ro que­ro saír da zo­na de confort, co­ñe­cer ou­tros am­bien­tes».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.