FON: «A MO­DA É UN RE­FE­REN­TE DE GA­LI­CIA»

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Que Querenser? -

Ou­ren­sán, da Rúa, Fon Ro­drí­guez es­tá a vi­vir a súa pri­mei­ra ex­pe­rien­cia lon­xe da ca­sa. Vi­ve na Co­ru­ña on­de se con­ver­teu nun deses mo­zos da pri­mei­ra pro­mo­ción da FP Dual. «Sa­bía que que­ría es­tu­dar un ci­clo.

Foi im­por­tan­te que ti­ve­se tan­ta prác­ti­ca. Es­ta­mos un ano xa apli­can­do os co­ñe­ce­men­tos nas em­pre­sas». O ou­tro ali­cien­te foi po­der centrarse na mo­da. «Xa me gus­ta­ba. Aín­da non sei cal se­rá o meu lu­gar, pe­ro sem­pre me ti­rou moi­to o ar­tís­ti­co. Así que é boa com­bi­na­ción», ex­pli­ca es­te mo­zo de 18 anos. Ade­mais, ve que no sec­tor hai po­si­bi­li­da­des de tra­ba­llo en Ga­li­cia. «A mo­da es­tá a ser un re­fe­ren­te. Que­ro tra­ba­llar aquí».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.