É o amor a luz do mun­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - [ LETRAS ] -

R. NI­CO­LÁS | O tri­bu­to que anual­men­te lle ren­de a USC á voz pro­ta­go­nis­ta do Día das Letras, nes­ta oca­sión da man de Car­men Blan­co, re­sul­ta fas­ci­nan­te e, sen dú­bi­da, fer­mo­sí­si­mo. Ao ex­qui­si­to tra­ta­men­to editorial e ao do­cu­men­ta­do e cla­ri­fi­ca­dor li­miar que subs­cri­be a pro­fe­so­ra lu­cen­se in­cor­pó­ra­se­lle un re­le­van­te res­ca­te do­cu­men­tal co­mo é o fac­sí­mi­le do ma­nus­cri­to au­tó­gra­fo Poe­mas da luz re­su­ci­ta­da, o me­ca­nos­cri­to Ne­nia por Aqui­lino Igle­sia Al­va­ri­ño e mais no­ve de­bu­xos de Ma­nuel María que, en­tre ou­tras con­si­de­ra­cións, re­sul­tan ope­ra­ti­vos pa­ra nos ache­gar á di­men­sión ar­te­sa­nal do tra­ba­llo poé­ti­co de Ma­nuel María. Nes­te li­bro ató­pan­se ta­mén ver­sos exem­pla­res co­mo os que ti­tu­lan es­te ar­ti­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.