«É un­ha gran axu­da can­do o pú­bli­co sa­be fa­cer o seu tra­ba­llo»

OI­TO PRI­MEI­RAS ES­PA­DAS DO TEA­TRO GA­LE­GO E O TRA­BA­LLO DE CÁN­DI­DO PA­ZÓ CO­MO DI­REC­TOR E AU­TOR DA ADAP­TA­CIÓN DO TEX­TO ORI­XI­NAL DE MAR­TIN MCDONAGH AVA­LAN A OBRA CO­PRO­DU­CI­DA PO­LO FES­TI­VAL CAR­BA­LLÉS QUE SE PO­DE­RÁ VER HO­XE E MA­ÑÁ EN PRIMICIA NA CA­PI­TAL BERGANTIÑÁ

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - ESCENARIOS -

ÁN­GEL PAL­MOU | O au­tor, ac­tor e di­rec­tor Cán­di­do Pa­zó ten­de pon­tes en­tre Ir­lan­da e Ga­li­cia na súa adap­ta­ción da obra de Mar­tin McDonagh O Tolleito de Inishmaan, mon­ta­xe que xun­ta no es­ce­na­rio a Eva­ris­to Cal­vo, Ana San­tos, Ri­car­do de Ba­rrei­ro, Ma­ría Ro­ja, Luís Igle­sia, Santi Ro­may, Mar­cos Pereiro e Su­sa­na Dans.

—¿Su­pón moi­ta res­pon­sa­bi­li­da­de atre­ver­se cun­ha mon­ta­xe des­ta en­ver­ga­du­ra?

—En ter­mos em­pre­sa­rias su­pón a res­pon­sa­bi­li­da­de de ter un nú­me­ro gran­de de tra­ba­lla­do­res aos que hai que pa­gar­lle. Iso fai que as fun­cións te­ñan un ca­ché maior e co­mo nor­mal­men­te as ins­ti­tu­cións pú­bli­cas, que son as que adoi­tan con­tra­tar, tar­dan en pa­gar a em­pre­sa de­be adian­tar can­ti­da­des e iso po­de fa­cer que a eco­no­mía nal­gúns mo­men­tos se tam­ba­lee. É un ris­co que qui­xe­mos asu­mir, pe­ro qui­xé­mo­lo asu­mir con ga­ran­tías. E as ga­ran­tías fo­ron bus­car á me­llor xen­te. Hai moi­ta ou­tra xen­te moi boa, pe­ro es­tes son os apro­pia­dos e os que queríamos para es­te es­pec­tácu­lo.

—¿Co­mo axu­da­ron as si­mi­li­tu­des en­tre o tex­to ori­xi­nal e Ga­li­cia á ho­ra de adap­ta­lo?

—A obra é pró­xi­ma en ar­gu­men­tos, en tra­ta­men­to de per­so­na­xes, en si­tua­cións, pe­ro en can­to á cons­tru­ción lin­güís­ti­ca non dei­xa de ser un in­glés pe­cu­liar e hai que ter moi­to coida­do coas tra­du­cións. Non se tra­ta só de fa­cer que o que alí es­tá se en­ten­da aquí; se­nón de fa­cer que o que alí es­tá se sin­ta aquí e se­xa fluí­do. Por iso moi­tas ve­ces hai que de­cons­truír O ma­te­rial e re­ex­pre­sa­lo para que se­xa fres­co, dúc­til, di­rec­to... Para que non pa­se co­mo coas ver­sións do­bra­das que ve­mos na te­le, que es­tán ben, pe­ro que son un pou­co asép- ti­cas. E non che­ga con que eu fa­ga ese tra­ba­llo, se­nón que é pre­ci­so que os ac­to­res se­xan ga­le­go­fa­lan­tes e ga­le­go­vi­vin­tes, que te­ñan un­ha lin­gua fres­ca, vi­va e po­ten­te.

—¿Co­mo se afron­tan as xor­na­das pre­vias a un­ha es­trea?

—Es­ta­mos ago­ra per­fec­cio­nan­do e re­to­can­do cou­sas, pe­ro can­do fi­xe­mos o pa­se pre­vio da se­ma­na pa­sa­da na Illa da Arou­sa o pú­bli­co pre­sen­ciou un es­pec­tácu­lo lis- to para ser pre­sen­ta­do. Non di­go que nos so­bre o tem­po, pe­ro or­ga­ni­zán­do­se, fa­cen­do un­ha boa pro­gra­ma­ción e con se­te horas de en­saio dia­rio, dá tem­po nun mes e me­dio. Dá tem­po para acer­tar, pe­ro non para enganarse; e moi­tas ve­ces as gran­des obras na­cen ta­mén de po­der enganarse, de bus­car, de per­der­se e re­en­con­trar­se.

—¿Es­trear en Car­ba­llo é co­mo xo­gar na ca­sa?

—Si por­que a maior par­te do equi­po es­tá re­la­cio­na­da con es­te lu­gar ou coa bis­ba­rra, por­que eu son Xo­grar de Ou­tono... Pe­ro máis im­por­tan­te que to­do iso é o fei­to de que é un lu­gar on­de hai há­bi­to, on­de o es­pec­ta­dor es­tá cons­truí­do e é crí­ti­co, e iso non o hai en tan­tos lu­ga­res. Car­ba­llo é un si­tio exem­plar de co­mo se creou un há­bi­to, de que hai uns es­pec­ta­do­res que son tea­trais e iso é un­ha gran axu­da por­que ti tes que fa­cer o teu tra­ba­llo pe­ro xa sa­bes que o pú­bli­co sa­be fa­cer o seu. Ato­par un pú­bli­co ma­du­ro, que vai des­fru­tar, pe­ro que vai ser crí­ti­co é un­ha gran axu­da para un­ha com­pa­ñía.

MOI­TAS GRAN­DES OBRAS NA­CEN DE BUS­CAR, DE PO­DER ENGANARSE, PER­DER­SE E RE­EN­CON­TRAR­SE»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.