Con­tras­tes e di­ver­sión

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS -

R.N. | Un­ha pa­re­lla ho­lan­de­sa en cri­se via­xa a Com­pos­te­la. Ese é o pun­to de par­ti­da que po­si­bi­li­ta un­ha fer­ven­za de acon­te­ce­men­tos, mar­ca­dos por si­tua­cións que nos le­van lon­xe ou pre­to, tan­to no tem­po co­ma no es­pa­zo se­gun­do te­ña a ben a li­bé­rri­ma voz na­rra­ti­va. E é ben que así se­xa por­que Inge e Rob­bie pre­ci­sa­ba de­sa li­ber­da­de crea­ti­va para ser o que é: un­ha no­ve­la di­ver­ti­da, crí­ti­ca, áxil, chea de con­tras­tes e que nos fai via­xar, co­mo Con­rad fi­xo, ao co­ra­zón da es­cu­ri­da­de, nes­ta oca­sión de Com­pos­te­la e ao de to­das as per­soas que a le­mos.

«INGE E ROB­BIE» -

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.