Tra­ba­llar na né­boa

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS - DIE­GO AMEIXEIRAS

Es­cri­bir é ir di­si­pan­do a bré­te­ma. Avan­zar ás apal­pa­das e des­orien­tar­se no me­dio do de­ser­to. Pro­cu­rar o in­di­cio dal­gun­ha luz lon­xa­na. Can­do tra­ba­lla­ba arreo nun­ha his­to­ria, Patricia Highs­mith non se dei­xa­ba es­cra­vi­zar por un deseño ar­gu­men­tal ex­ce­si­va­men­te ar­ma­do e pre­fe­ría sor­pren­der­se con­for­me os seus per­so­na­xes co­bra­ban vi­da. Re­dac­ta­ba a me­ta­de dun­ha no­ve­la se­guin­do un­ha car­to­gra­fía pre­via e des­pois per­mi­tía­se o pra­cer de per­der­se na súa pro­pia né­boa, co­mo un­ha ex­pe­di­cio­na­ria ca­ti­va­da po­lo es­plen­do­res sel­vá­ti­cos. So­bre os pro­ce­de­men­tos para saír con vi­da dese te­rri­to­rio bru­mo­so bri­llan tan­tas ob­ser­va­cións que se­ría im­po­si­ble abran­gue­las to­das e ca­li­brar a súa efec­ti­vi­da­de, aín­da que un Jim Thom­pson en es­ta­do de gra­za atre­veu­se cun­ha in­di­ca­ción ca­se de­fi­ni­ti­va: «Hai trin­ta e dúas ma­nei­ras de con­tar un­ha his­to­ria; eu em­pre­guei­nas to­das, pe­ro só exis­te un­ha tra­ma: as cou­sas non son o que pa­re­cen». E nun­ca o son por­que es­tán mer­gu­lla­das na bré­te­ma re­fe­ri­da por Patricia Highs­mith can­do al­can­za­ba o cam­po ba­se dun­ha no­ve­la, an­tes de ata­car o as­cen­so fi­nal. Qui­zais a go­zo­sa per­ple­xi­da­de que lle pro­vo­ca­ba ese ex­tra­vío pa­sa­xei­ro, en­vol­to nas né­boas máis mes­tas da ex­pe­di­ción, xus­ti­fi­ca a súa es­ca­sa sim­pa­tía po­las fór­mu­las má­xi­cas: «Non hai nin­gún se­gre­do para aca­dar o éxi­to es­cri­bin­do, agás a in­di­vi­dua­li­da­de».

Ham­mett, den­de o seu al­co­lis­mo, en­ga­di­ría un­has con­di­cións fé­rreas para a o de­por­te da dis­ci­pli­na, ades­tra­da nos me­llo­res anos da re­vis­ta Black Mask. No li­miar que acom­pa­ñou a edi­ción pós­tu­ma dal­gúns dos seus me­llo­res re­la­tos, Lillian Hell­man con­fe­sa que a vi­da de pa­re­lla se al­te­ra­ba ra­di­cal­men­te can­do o pai de Sam Spa­de co­me­za­ba un­ha obra de lon­go per­co­rri­do.

Men­tres re­dac­ta­ba O ho­me del­ga­do era quen de bo­tar dúas se­ma­nas pe­cha­do, sen saír un só mo­men­to, por me­do a per­der a con­cen­tra­ción. «A vi­da cam­bia­ba. Non ha­bía máis gro­los nin reunións. Che­ga­ba o tem­po de en­ce­rrar­se e na­da po­día al­te­ra­lo ata re­ma­tar o li­bro. Nun­ca vi­ra a nin­guén tra­ba­llan­do dese xei­to». Ham­mett tam­pou­co con­fia­ba no po­der da maxia. A cul­pa­ble de­bía ser a mes­ta cu­ber­ta de bré­te­ma que en­vol­vía o ho­tel on­de es­cri­bía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.