«Es­te non é un país pa­ra crea­do­res»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AL LORO -

1 ¿Por qué é im­por­tan­te o en­sino do de­bu­xo na es­co­la?

Por­que o de­bu­xo é un­ha fe­rra­men­ta pa­ra exer­ci­tar a crea­ti­vi­da­de, e nun fu­tu­ro tec­no­ló­xi­co esa crea­ti­vi­da­de vai ser im­pres­cin­di­ble pa­ra a vi­da dia­ria.

2 ¿Un con­se­llo a un ilus­tra­dor que es­tá a em­pe­zar no ofi­cio? Que apren­da in­glés, que se­xa au­to­crí­ti­co e que bus­que tra­ba­llo fó­ra. Es­te aín­da non é país pa­ra crea­do­res.

3 ¿O teu ilus­tra­dor fa­vo­ri­to da his­to­ria? Im­po­si­ble di­cir só un. Gus­tav Do­ré, Al­fons Mu­cha, Max Ernst...

4 ¿Un ilus­tra­dor in­xus­ta­men­te es­que­ci­do? Ma­no­lo Prie­to, o pri­mei­ro ilus­tra­dor es­pa­ñol que crea un­ha mar­ca per­soal re­co­ñe­ci­ble. O seu tra­ba­llo nos anos 50 e 60 é tan mo­derno que po­de­ría ser o dun ilus­tra­dor ac­tual.

5 ¿Un ilus­tra­dor emer­xen­te ao que se­guir­lle a pis­ta? Ra­quel Fer­nán­dez. Un­ha ra­pa­za ma­dri­le­ña que fir­ma co­mo Efeal­cua­dra­do e é abraian­te.

6 ¿Un­ha es­ce­na dun­ha pe­lí­cu­la que che pa­re­za me­mo­ra­ble? En A lin­gua das bol­bo­re­tas, can­do o pro­ta­go­nis­ta se na­mo­ra nun­ha ver­be­na e co­me­za a to­car o sa­xo.

7 ¿Un car­tel dun­ha pe­lí­cu­la? O de Me­tró­po­lis.

8 ¿Un­ha can­ción que che ins­pi­re? Shi­ne on you crazy dia­mond, de Pink Floyd.

9 ¿Có­mo sa­bes que un­ha ilus­tra­ción es­tá re­ma­ta­da? Nun­ca es­tás se­gu­ro de to­do. Po­de­ría di­cir que é in­tui­ción pe­ro coi­do que ese sa­ber da­cho o tem­po e a ex­pe­rien­cia acu­mu­la­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.