Ri­vas fai un­ha car­to­gra­fía do tem­po que vi­vi­mos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO - TEX­TO: RAMÓN NI­CO­LÁS

Afir­ma Ma­nuel Ri­vas nes­te li­bro, re­fe­rín­do­se a Sa­ra­ma­go, que es­te con­se­guía que fa­la­se a «bo­ca da li­te­ra­tu­ra, a que non se dei­xa do­mi­nar». Per­mí­to­me apli­car ao es­cri­tor co­ru­ñés idén­ti­co aser­to. Fa­la nes­te li­bro a bo­ca da li­te­ra­tu­ra e mais ta­mén a da li­ber­da­de e a do pen­sa­men­to crí­ti­co: de to­das es­tas bo­cas es­ta­mos ca­da día máis pre­ci­sa­dos. Con­tra to­do is­to, así pois, é un li­bro de xor­na­lis­mo, pe­ro ao tem­po é li­te­ra­tu­ra, li­te­ra­tu­ra po­de­ro­sa de­sa que arras­tra e exer­ce un fei­ti­zo di­fí­cil de de­fi­nir des­de a pri­mei­ra pa­la­bra. E, xus­ta­men­te, a pri­mei­ra pa­la­bra ar­ti­cú­la­se co­mo un ma­ni­fes­to re­bel­de, in­se­ri­do na me­llor das tra­di­cións des­te ti­po de tex­tos can­do hai subs­tan­ti­vas ra­zóns para fa­cer pú­bli­ca un­ha re­fle­xión en­col dun­ha reali­da­de pre­ca­ria que, por ve­ces, non en­ten­de­mos, e nou­tras oca­sións non nos atre­ve­mos a mi­rar aos ollos.

Ri­vas cons­trúe un li­bro que, en­tre as súas vir­tu­des, e alén dese ma­ni­fes­to ini­cial que de­be­ría ser de lec­tu­ra obri­ga­to­ria nas es­co­las, po­si­bi­li­ta axu­dar a que cal­que­ra se fa­ga pre­gun­tas. Se ca­dra a pre­gun­ta fun­da­men­tal é a que se for­mu­la bai­xo os pa­rá­me­tros dun es­ta­do de cou­sas que de­bu­xa un la­bi­rin­to sen apa­ren­te saí­da ali­men­ta­do po­la co­rrup­ción, a im­pu­ni­da­de, o se­cues­tro e a cas­tra­ción cul­tu­ral, os eu­fe­mis­mos ma­ni­pu­la­do­res, o ma­chis­mo co­mo sis­te­ma, o fe­mi­ni­ci­dio, a bu­ro­cra­ti­za­ción do en­sino ou a re­du­ción cre­cen­te da li­ber­da­de per­soal e co­lec­ti­va, esa que para coida­la pre­ci­sa do lí­qui­do am­nió­ti­co da me­mo­ria. Nes­te sen­ti­do en oca­sións aso­ma, aquí e alá, tan­to o pri­va­ti­vo que ilu­mi­na con bri­llan­tez as me­tá­fo­ras do no­so tem­po co­mo esas vo­ces bai­xas, for­mu­la­das cun­ha me­ri­dia­na cla­ri­da­de que nos mer­gu­lla no que de­no­mi­na co­mo re­co­rren­te dis­to­pía que alen­ta na no­sa at­mos­fe­ra: esa que be­be no con­for­mis­mo acrí­ti­co da­que­la tran­si­ción in­tran­si­xen­te da que ta­mén fa­la­ba Luei­ro Rey. Non é es­te, con­tra o que poi­da pa­re­cer, un li­bro do­mi­na­do po­la de­s­es­pe­ran­za; an­tes ben deseña ca­mi­ños de fu­tu­ro, pois es­tá ha­bi­ta­do ta­mén por his­to­rias mo­dé­li­cas e emo­cio­nan­tes, cues­tio­na e pro­cu­ra o por­qué das cou­sas e pro­mo­ve un ac­ti­vis­mo so­li­da­rio e po­si­ti­vo. En­ten­do Con­tra to­do is­to co­mo un­ha car­to­gra­fía do tem­po que vi­vi­mos cons­truí­da co es­cal­pe­lo da me­mo­ria e da pa­la­bra vi­va. Necesario para sa­car a ven­da dos ollos ou para que non no­los ce­guen máis.

FO­TO: QUI­QUE GARCÍA /EFE

CON­TRA TO­DO IS­TO AU­TOR

MA­NUEL RI­VAS EDI­TO­RIAL

XERAIS

264 PÁ­XI­NAS 17,50 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.