“SEN PIEDADE”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - GALEGO -

PEDRO FEI­JOO EDI­TO­RIAL XE­RAIS PÁXINAS 248 PRE­ZO 16 EU­ROS

Tras aca­dar nos úl­ti­mos anos un re­co­ñe­ci­do sta­tus co­mo un­ha das vo­ces li­te­ra­rias máis po­de­ro­sas, Pedro Fei­joo ofre­ce un­ha no­ve­la fron­tei­ri­za na que dous pro­ta­go­nis­tas xu­ve­nís avan­zan po­los la­bi­rin­tos da vi­da e, so­bre to­do, do amor. E fano a tra­vés dun­ha via­xe du­ra e sal­va­xe tal­vez ao fondo de nós mes­mos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.