MER­CE­DES PEÓN

Fiestras aber­tas de par en par

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

A de Mer­ce­des Peón se­rá a prin­ci­pal ac­tua­ción mu­si­cal —que non a úni­ca— do fes­ti­val Abri­de a Fies­tra que du­ran­te es­ta fin de se­ma­na aco­lle­rá di­fe­ren­tes ma­ni­fes­ta­cións cul­tu­rais (re­guei­fas, re­ci­tais, pro­xec­cións, vi­si­tas guia­das...) con Ro­sa­lía sem­pre co­mo fi­gu­ra cen­tral. O sá­ba­do, ás 22 ho­ras, ha­be­rá un con­cer­to de Ha­be­las Hai­nas e o do­min­go, ás 14 ho­ras, ou­tro de Naj­la Sha­mi. PA­DRÓN. CA­SA DE RO­SA­LÍA. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.