Em­bai­xa­do­res na pro­pia terra

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Des­pois de per­co­rrer du­ran­te to­do o ano a xeo­gra­fía es­pa­ño­la e par­te da eu­ro­pea, che­ga­do o ve­rán a ban­da de Biei­to Ro­me­ro apro­vei­ta pa­ra dar mos­tra da súa im­pre­sio­nan­te ba­ga­xe mu­si­cal na súa terra.

LUNS 16. CERVO. VENRES 21. MUGARDOS.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.