Un “cla­ro de lúa” no­ve­lís­ti­co

Amei­xi­de ofre­ce un­ha vo­lu­mi­no­sa ache­ga de rai­ga­mes mu­si­cais pa­ra si­tuar­nos na vi­la da Guar­da a co­me­zos do XIX. A súa pro­ta­go­nis­ta, Ro­sa, per­fí­la­se cun tra­ta­men­to de­be­dor do es­pí­ri­to dal­gun­has no­ve­las de Brön­te ou Ja­ne Aus­ten

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO - TEX­TO: RA­MÓN NI­CO­LÁS

Tras a súa pri­mei­ra no­ve­la, Na­da se es­que­ce (2013), pro­pos­ta na que a es­cri­to­ra e pro­fe­so­ra mon­for­ti­na Pu­ri Amei­xi­de afon­da­ba nun­ha his­to­ria cons­truí­da cos vim­bios que ofre­ce a me­mo­ria per­soal, mais ta­mén co­lec­ti­va, dun pa­sa­do in­me­dia­to, ofre­ce ares­to­ra Cla­ro de lúa: un­ha vo­lu­mi­no­sa ache­ga no­ve­lís­ti­ca de orien­ta­ción ca­nó­ni­ca e rai­ga­mes inequi­vo­ca­men­te mu­si­cais des­de a súa con­cep­ción co­mo de­mos­tra un tí­tu­lo que re­mi­te á de­no­mi­na­ción po­pu­lar coa que se bau­ti­zou a So­na­ta pa­ra piano n.º 14, que com­pu­xo Lud­wig van Beet­ho­ven en 1801.

Se a mú­si­ca, que por in­ma­nen­cia nos acom­pa­ña na lec­tu­ra des­te li­bro, cons­ti­túe un ele­men­to fun­da­men­tal, pois ser­ve igual­men­te pa­ra es­tru­tu­rar as tres par­tes da no­ve­la, cons­truí­das con sol­ven­cia co­mo son Ada­gio Sos­te­nu­to, Alle­gret­to e Pres­to Agi­ta­to, ex­hi­bin­do ca­da un­ha de­las un­ha sor­te de rit­mo, me­lo­día e har­mo­nías dis­tin­tas con­son­te os di­ver­sos asun­tos abor­da­dos, non re­sul­ta me­nos im­por­tan­te, ao meu ver, o fei­to de si­tuar­nos na re­cons­tru­ción dun es­pa­zo e un tem­po moi pre­ci­so co­mo é o da vi­la da Guar­da a co­me­zos do sécu­lo XIX, nos tem­pos da in­va­sión na­po­leó­ni­ca. Con to­do, ao meu ver, ese é o pano de fon­do, a at­mos­fe­ra da fic­ción —re­cons­truí­da sen ta­cha— que, dal­gún xei­to, re­sul­ta ope­ra­ti­va pa­ra ho­me­na­xear al­gúns dos mo­nu­men­tos da na­rra­ti­va do XIX, no­mea­da­men­te Gue­rra e Paz, de Tols­toi coa que es­ta­ble­ce un diá­lo­go en can­to a di­ver­sos asun­tos co­mo po­den ser o das re­la­cións sen­ti­men­tais ou o con­tra­di­to­rio que re­sul­ta a pro­pia con­di­ción

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.