Os se­ño­res do con­tra­ban­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

Mi­chael Ka­lish, nar­co­tra­fi­can­te nor­te­ame­ri­cano dos anos oi­ten­ta, con­fe­sou nun­ha oca­sión que os seus ho­mes de­bían pro­te­xer a ca­ra cun­ha más­ca­ra de ci­rur­xía pa­ra en­tra­ren nas de­pen­den­cias on­de gar­da­ban o di­ñei­ro ne­gro, xa que os bi­lle­tes ema­na­ban un chei­ro in­so­por­ta­ble. Es­te epi­so­dio tan sig­ni­fi­ca­ti­vo apa­re­ce en La co­ne­xión ga­lle­ga, a ex­ce­len­te in­ves­ti­ga­ción que Per­fec­to Con­de pu­bli­ca­ra en 1991 con Edi­cio­nes B, e que ago­ra vén de re­cu­pe­rar Akal nun vo­lu­me que lle fai xus­ti­za a un­ha obra que per­ma­ne­cía des­ca­ta­lo­ga­da den­de ha­bía de­ma­sia­dos anos.

Es­cri­ta du­ran­te a épo­ca en que o au­tor exer­cía o man­do de in­ves­ti­ga­ción en In­ter­viú, can­do o con­tra­ban­do de ta­ba­co es­mo­re­cía en fa­vor do ha­xix e co­caí­na, nes­ta fron­do­sa re­por­ta­xe apa­re­cían des­ar­ma­dos á luz do día os ven­ce­llos en­tre os se­ño­res da ban­ca e os aris­tó­cra­tas da dro­ga, os xo­gos mal­va­dos do ca­pi­tal e a com­pli­ci­da­de en­tre nar­co­trá­fi­co e po­der po­lí­ti­co que aín­da ho­xe re­ver­be­ra alén da po­lé­mi­ca sus­ci­ta­da po­lo se­cues­tro de Fa­ri­ña, de Nacho Ca­rre­te­ro. Por­que La co­ne­xión ga­lle­ga es­ta­ba cons­truí­da co­mo a cró­ni­ca pre­sen­cial dun ar­gu­men­to que pa­re­cía ti­ra­do dun­ha ve­lla no­ve­la de Das­hiell Ham­mett, e aque­les self-ma­de men cha­ma­dos Si­to Mi­ñan­co, Lau­reano Ou­bi­ña ou Mar­cial Do­ra­do ti­ñan o mes­mo so­rri­so dos se­ño­res de Poi­son­vi­lle, a ci­da­de sal­va­xe de Co­llei­ta ver­me­lla. O seu di­ñei­ro des­pren­día o chei­ro dos bi­lle­tes de Mi­chael Ka­lish e dei­xa­ba o ras­tro dun país que acu­mu­la moi­to li­xo bai­xo a al­fom­bra.

PER­FEC­TO CON­DE

LA CO­NE­XIÓN GA­LLE­GA AU­TOR

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.