Ho­xe con Bu­di­ño e ma­ñá con Ca­per­cai­lle

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Non só de Or­ti­guei­ra vi­ve o mun­do cel­ta. As mú­si­cas tra­di­cio­nais te­ñen den­de hai 34 anos ou­tra re­fe­ren­cia in­cues­tio­na­ble no Mo­rra­zo. E pa­ra pro­ba o plan­tel des­te ano, coa pre­sen­za do mí­ti­co gru­po es­co­cés Ca­per­cai­lle li­de­ra­do por Do­nald Shaw e a vo­ca­lis­ta Ka­ren Mat­he­son. Iso se­rá ma­ñá, ás 22.00, nun con­cer­to no que ta­mén ac­tua­rán Xa­bier Díaz e Adu­fei­ras de Sa­li­tre. Na xor­na­da de ho­xe soa­rán as gai­tas de Bu­di­ño e a ban­da in­sig­ne da no­va on­da bre­to­na, Plan­tec.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.