«Imos go­zar duns bran­cos de pri­mei­ro ni­vel»

O pre­si­den­te do Con­se­llo Re­gu­la­dor da De­no­mi­na­ción de Ori­xe Val­deo­rras, Jo­sé Luis Gar­cía Pan­do, fai ba­lan­ce dun­ha ven­di­ma di­fí­cil que se pe­chou con 4,1 mi­llóns de ki­los re­co­lli­dos.

La Voz de Galicia (A Coruña) - Gastronomia y Vinos - - Especial Vendimia Valdeorras - TEX­TO M. CO­BAS

Un­ha ven­di­ma lon­ga e di­fí­cil foi a que lle to­cou vi­vir es­te ano aos vi­ti­cul­to­res e ade­guei­ros de Val­deo­rras, e so­bre ela fa­la o seu no­vo pre­si­den­te, Jo­sé Luis Gar­cía Pan­do. —Re­ma­ta a ven­di­ma máis lon­ga que se re­cor­da en Val­deo­rras, ¿cal é o ba­lan­ce? —Foi un­ha ven­di­ma lon­ga que ti­vo que efec­tuar­se gra­dual­men­te e en di­ver­sas fa­ses por mor das xea­das acae­ci­das en abril. Co­me­za­mos a me­dia­dos de agos­to e re­ma­ta­mos xa en­tra­do ou­tu­bro. Ao fi­nal, re­co­llé­ron­se 4,18 mi­llóns de qui­los de uva. Ma­lia o des­cen­so cuan­ti­ta­ti­vo en re­la­ción ao ano pa­sa­do, a ca­li­da­de da co­llei­ta de Val­deo­rras vol­ve ser, un ano máis, ex­cep­cio­nal. —¿Atré­ve­se a va­lo­rar co­mo se­rá a co­llei­ta? —Po­lo que pui­den fa­lar cos vi­ti­cul­to­res e ade­guei­ros, e po­la mi­ña pro­pia ex­pe­rien­cia en ade­ga, creo que imos go­zar de no­vo duns bran­cos de pri­mei­ro ni­vel. Os go­de­llos vol­ve­rán ser os vi­ños máis em­ble­má­ti­cos da zo­na, pe­ro ta­mén van ser moi bos os tin­tos. Nes­te ám­bi­to, xun­to coa men­cía e a gar­na­cha, des­ta­can po­la súa ca­li­da­de va­rie­da­des co­ma a uva bran­ce­llao ou a sou­són, que aín­da que son mi­no­ri­ta­rias en ter­mos de pro­du­ción, ache­gan cua­li­da­des que en­ri­que­cen moi­to os no­sos vi­ños. —Hai quen ve con sus­pi­ca­cia que se fa­la­ra de moi­tos da­nos po­las xea­das e des­pois que­da­se a co­llei­ta en me­dio mi­llón de qui­los me­nos da do ano pa­sa­do. ¿Esa­xe­rá­ron­se os da­nos? —Nun pri­mei­ro mo­men­to, a gra­vi­da­de da si­tua­ción fi­xo crer que po­de­ría pro­du­cir­se un­ha mer­ma maior na pro­du­ción. Pe­ro, fi­nal­men­te, o des­cen­so que­dou fi­xa­do en apro­xi­ma­da­men­te un 12% en re­la­ción ao 2016. Po­rén, as es­ta­tís­ti­cas cam­bian se se to­ma co­mo re­fe­ren­cia a pro­du­ción dos úl­ti­mos cin­co anos. Da­que­la po­de­ria­mos fa­lar de per­das do 40%. Sen dú­bi­da, o in­xen­te es­for­zo dos no­sos vi­ti­cul­to­res e ade­guei­ros foi fun­da­men­tal pa­ra que a caí­da non fo­se máis acu­sa­da tras as te­rri­bles xea­das de abril. En­car­gá­ron­se de coidar os vi­ñe­dos, rea­li­zan­do coida­dos pa­lia­ti­vos e, ao fi­nal, con­se­gui­mos que en moi­tos te­rreos for­te­men­te afec­ta­dos po­las bai­xas tem­pe­ra­tu­ras, a uva vol­ve­se agro­mar. Es­ta ra­pi­dez na reac­ción foi fun­da­men­tal pa­ra po­der sal­var os mo­bles. —Os vi­ños de Val­deo­rras par­ti­ci­pan na cam­pa­ña de di­fu­sión pro­mo­vi­da po­la Xun­ta en Ma­drid e Pa­rís. ¿Co­mo va­lo­ra os re­sul­ta­dos? —Foi un­ha cam­pa­ña con­xun­ta con ou­tras de­no­mi­na­cións de ori­xe ga­le­gas. Creo fir­me­men­te que a pro­mo­ción con­xun­ta dos vi­ños ga­le­gos é un ca­mi­ño in­tere­san­te pa­ra ex­plo­rar por to­dos os con­se­llos re­gu­la­do­res. Ao su­mar sin­xer­xias, po­de­mos com­par­tir gas­tos e op­ti­mi­zar re­cur­sos e iso é al­go ab­so­lu­ta­men­te ne­ce­sa­rio. Xun­to a is­to, a cam­pa­ña das «5 Ga­le­gas» des­ta­cou po­la súa crea­ti­vi­da­de posto que ideou un­ha per­so­na­xe pa­ra ca­da un­ha das de­no­mi­na­cións, en for­ma de bo­te­lla de vi­ño cus­to­mi­za­da. Pen­so que ca­lou nos pú­bli­cos ob­xec­ti­vo de Ma­drid e Pa­rís, as dúas ciu­da­des nas que es­ta cam­pa­ña con­cen­trou as súas ac­cións. —¿En que ou­tras ac­ti­vi­da­des de pro­mo­ción par­ti­ci­pa­rá a D.O. en pró­xi­mas da­tas? —Imos par­ti­ci­par en di­fe­ren­tes fei­ras. Do 9 ao 11 de no­vem­bro es­ta­re­mos na de Hong Kong e xa no ano vin­dei­ro te­mos ir a Pro­wein e á Fei­ra de Lon­dres. Se­rá o pleno o que de­ci­da on­de acu­di­re­mos, por­que que­ro con­tar coas ache­gas de to­dos os re­pre­sen­tan­tes do sec­tor pa­ra de­ci­dir que ac­cións con­cre­tas de pro­mo­ción fi­xa­mos. Xun­to á pro­mo­ción, ou­tro ei­xo im­por­tan­te do con­se­llo re­gu­la­dor vai ser o da for­ma­ción. Imos co­la­bo­rar con di­fe­ren­tes en­ti­da­des na pos­ta en mar­cha dun pro­gra­ma for­ma­ti­vo pa­ra o sec­tor. —Fa­lou­se de ir ven­der vi­ño a Xa­pón. ¿Se­gue adian­te a idea ou des­bo­tou­se? —Xa­pón é un mer­ca­do moi in­tere­san­te e xa rea­li­za­mos no pa­sa­do un­ha ac­ción pro­mo­cio­nal alí. De fei­to, hai ade­gas que es­tán ven­den­do vi­ño no Xa­pón (co­ma en ca­se cal­que­ra ou­tra par­te do mun­do), aín­da que ho­xe por ho­xe a no­sa prio­ri­da­de vai ser Chi­na. Trá­ta­se dun dos fo­ros máis re­le­van­tes no con­ti­nen­te asiá­ti­co. O con­su­mi­dor me­dio chi­nés dis­pón ca­da vez

Creo fir­me­men­te que a pro­mo­ción con­xun­ta dos vi­ños ga­le­gos é un ca­mi­ño in­tere­san­te pa­ra ex­plo­rar por to­dos os con­se­llos”

dun maior po­der ad­qui­si­ti­vo e va­lo­ra os vi­ños eu­ro­peos. Por iso, é un enor­me mer­ca­do po­ten­cial que de­be­mos ter moi en con­ta. —As ade­gas fa­lan de que un­ha co­llei­ta máis pe­que­na im­pe­di­rá po­der me­drar es­te ano, e que in­clu­so se po­den re­sen­tir mer­ca­dos ha­bi­tuais por fal­ta de vi­ño. ¿Ten pen­sa­do al­gun­ha me­di­da nes­te sen­ti­do o con­se­llo re­gu­la­dor? —É cer­to que te­mos me­nor ofer­ta que ou­tros anos, ao igual que as ou­tras de­no­mi­na­cións ga­le­gas que se vi­ron afec­ta­das po­las in­cle­men­cias me­teo­ro­ló­xi­cas. É máis, o pro­ble­ma afec­ta á pro­du­ción es­pa­ño­la en ter­mos glo­bais. Aín­da así, con­si­de­ro que non vai ha­ber tal re­sen­ti­men­to por­que ao fi­nal es­ta­mos a fa­lar dun des­cen­so dun 12% na pro­du­ción se com­pa­ra­mos a ci­fra coa do ano pa­sa­do. E is­to vai pa­sar prac­ti­ca­men­te im­per­cep­ti­ble en ter­mos de mer­ca­do. Os vi­ti­cul­to­res de­man­dan te­rreos cun­ha su­per­fi­cie axei­ta­da, pa­ra po­der plan­tar viñas e, nes­te sen­ti­do, o mi­ni­fun­dio da zo­na non fa­vo­re­ce na­da os cul­ti­vos. As ad­mi­nis­tra­cións de­be­rían ar­ti­cu­lar fe­rra­men­tas pa­ra co­rri­xir es­ta si­tua­ción por­que pre­ci­sa­mos máis su­per­fi­cie pa­ra que as par­ce­las se­xan ren­di­bles. Co­mo pre­si­den­te do con­se­llo re­gu­la­dor, com­pro­mé­to­me a po­ñer es­tes pro­ble­mas por ri­ba da me­sa an­te as dis­tin­tas ad­mi­nis­tra­cións pa­ra ur­xir so­lu­cións. Po­rén, de­be­mos ser rea­lis­tas e con­tra axen­tes de for­za maior co­ma os fe­nó­me­nos me­teo­ro­ló­xi­cos ad­ver­sos non sem­pre é doa­do loi­tar. Cóm­pre ac­ti­var ac­ción de for­ma­ción e in­for­ma­ción pa­ra os vi­ti­cul­to­res e fo­men­tar a con­tra­ta­ción de se­gu­ros agra­rios que poi­dan pa­liar par­te dos da­nos. Creo que é ni­so no que te­mos que in­ci­dir.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.