Os con­ce­llos, mo­tor do ru­ral

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - SABOR -

Che­ga­dos a es­te mo­men­to da his­to­ria so­mos moi­tos os que ve­mos con cer­ta ni­ti­dez que é pre­ci­so re­pen­sar al­gúns con­cep­tos pa­ra tra­tar de in­cen­ti­var e es­ti­mu­lar o desen­vol­ve­men­to de­mo­grá­fi­co e so­cial da no­sa te­rra.

A entrada en Eu­ro­pa mo­ti­vou cam­bios im­por­tan­tes en moi­tos as­pec­tos pe­ro, no­mea­da­men­te, nos sec­to­res pri­ma­rios de pro­du­ción, tra­di­cio­nal­men­te aceno de iden­ti­da­de de Ga­li­cia, que ex­pe­ri­men­ta­ron un­ha trans­for­ma­ción sen pre­ce­den­tes nos úl­ti­mos tem­pos. «Má­xi­ma pro­du­ción, ao mí­ni­mo cus­to». Ese é o le­ma eco­nó­mi­co que im­pe­ra den­de vai máis de vin­te anos, co co­rres­pon­den­te cam­bio so­cial e es­tru­tu­ral que ti­ve­mos que asi­mi­lar. Des­te xei­to, a pro­du­ción pri­ma­ria de car­ne, lei­te, ou in­clu­so pei­xe, que foi ba­si­ca­men­te o mo­do de vi­da dos no­sos pais e avós, xa non era tan ren­di­ble tal e co­mo es­ta­ba­mos afei­tos a fa­ce­la den­de sem­pre. Só o era cun cam­bio de rum­bo, bus­can­do pro­du­cións máis gran­des, máis efi­cien­tes eco­nó­mi­ca­men­te. A no­sa na­tu­re­za, a dis­tri­bu­ción da te­rra e a no­sa pro­pia idio­sin­cra­sia, non con­cor­da­ban con esa fi­lo­so­fía. E con­se­cuen­te­men­te, e dun xei­to to­tal­men­te en­ten­di­ble, ás xen­tes do cam­po re­sul­tou­lles di­fí­cil asi­mi­lar ese no­vo mo­de­lo e fo­ron dei­xan­do de tra­ba­llar, en boa me­di­da, as súas ex­plo­ta­cións. As al­deas co­me­za­ron a per­der ve­ci­ños, ex­pe­ri­men­tan­do un­ha mi­gra­ción in­ter­na ca­ra a nú­cleos máis gran­des. Por­que a xen­te mu­da ca­ra a on­de hai tra­ba­llo. É cer­to que se ac­ti­va­ron me­ca­nis­mos pa­ra pa­liar es­tes efec­tos, e li­ñas de axu­da eu­ro­peas pa­ra mi­ti­gar ese cam­bio, pe­ro a trans­for­ma­ción era de­ma­sia­do abrup­ta, non só pa­ra un po­bo co­mo o no­so, se­nón pa­ra cal­que­ra que ti­ve­ra que ex­pe­ri­men­tar un cam­bio tan im­por­tan­te no xei­to de tra­ba­llar o sec­tor pri­ma­rio. Pa­sa­dos es­tes anos ve­mos o re­sul­ta­do que esa trans­for­ma­ción trou­xo con­si­go. Un­ha trans­for­ma­ción sus­ten­ta­da en plan­te­xa­men­tos sen dú­bi­da de­ci­si­vos pa­ra o desen­vol­men­to co­lec­ti­vo, pe­ro que ta­mén pu­xo de ma­ni­fes­to un in­con­vin­te a des­ta­car: un­ha te­rras que sem­pre fo­ron fér­ti­les, ho­xe son un­has te­rras in­fra­apro­vei­ta­das. E ahí po­de es­tar a so­lu­ción. En con­se­guir que vol­va­mos tra­ba­lla­las pe­ro dou­tro mo­do, ex­plo­tan­do de for­ma sus­ten­ta­ble os moi­tos re­cur­sos que nos ofre­cen, por­que con iso non só re­cu­pe­ra­re­mos a no­sa esen­cia, a no­sa for­ma de vi­da, se­nón que ade­mais po­re­mos en va­lor aque­lo que a no­sa xen­te sem­pre sou­bo po­ten­ciar e apre­ciar: o froi­to da te­rra, que in­clu­so nou­tros te­rri­to­rios do no­so país, e ta­mén fó­ra del, sa­ben re­co­ñe­cer. De fei­to, na in­ter­na­cio­na­li­za­ción dos no­sos pro­du­tos ali­men­ta­rios po­de­mos ato­par, den­de o meu pun­to de vis­ta, un ni­cho de mercado aín­da en boa me­di­da por ex­plo­rar. Por­que a mar­ca Ga­li­cia ven­de. Pa­ra aca­dar esas me­tas, eses ob­xec­ti­vos, sen dú­bi­da son im­pres­cin­di­bles as no­sas al­deas, os no­sos po­bos, os no­sos Con­ce­llos. Son eles, os con­ce­llos, os prin­ci­pais axen­tes de desen­vol­ve­men­to eco­nó­mi­co ru­ral e, en boa me­di­da, os mo­to­res que de­ben im­pul­sar a no­sa te­rra. E é que a pre­sen­za fí­si­ca des­ta Ad­mi­nis­tra­ción Lo­cal, é o úni­co ele­men­to di­na­mi­za­dor e cen­tro de tra­ba­llo en moi­tas zo­nas do no­so te­rri­to­rio. O nú­cleo so­bre o que con­flúe to­da a ac­ti­vi­da­de e que é, en si mes­mo, un sim­ple fo­co de luz, á es­pe­ra de que pren­da no res­to do te­rri­to­rio. Que pren­da bai­xo a con­sig­na e o ca­mi­ño dese in­dis­pen­sa­ble re­de­sen­vol­ve­men­to ru­ral ga­le­go.

Alfonso Vi­lla­res Vi­ce­pre­si­den­te de la Fe­gamp

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.