Un tra­ba­jo con­ce­llo a con­ce­llo

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES -

Los pro­gra­mas de pre­ven­ción y tra­ta­mien­to de ca­sos de ma­los tra­tos re­quie­ren de la co­la­bo­ra­ción de las en­ti­da­des lo­ca­les. De otra for­ma, re­sul­ta­ría im­po­si­ble lle­gar a ca­da rin­cón de un cen­so tan di­se­mi­na­do en dis­tin­tos nú­cleos de po­bla­ción co­mo es el ga­lle­go. En la co­mu­ni­dad exis­ten aho­ra 81 Cen­tros de In­for­ma­ción á Mu­ller, más co­no­ci­dos co­mo CIM. Para aque­llos pun­tos a los que no lle­gan, los con­ce­llos, los ser­vi­cios so­cia­les o los pro­pios cen­tros de sa­lud ejer­cen un pa­pel im­por­tan­te a la ho­ra de de­tec­tar po­si­bles abu­sos. Es el ca­so, por ejem­plo, de Por­to do Son. «No ru­ral a xen­te es­tá máis illa­da, xa o vi­vi­mos nos pro­ce­sos de se­pa­cións. Den­de que es­tou aquí, hai 20 anos, vin co­mo au­men­ta­ba a por­cen- ta­xe de se­pa­ra­cións. Moi­tas aca­rre­xa­ban un mal­tra­to in­trín­se­co den­de o co­me­zo», ex­pli­ca Cristina Fon­tai­ña, psi­có­lo­ga del mu­ni­ci­pio. La fa­mi­lia, cuen­ta la tra­ba­ja­do­ra mu­ni­ci­pal, sue­le ser un con­di­cio­nan­te. «Tes que aguan­tar o que che bo­ta­ron» es una de las res­pues­tas que más han es­cu­cha­do tan­tas mu­je­res víc­ti­mas de mal­tra­to por par­te de sus pa­rien­tes más alle­ga­dos.

«Por ri­ba, que to­dos te co­ñe­zan, es­ta­mos a fa­lar de vi­las, bo­ta a moi­tas para atrás á ho­ra de de­nun­ciar aín­da a día de ho­xe. Ma­lia que hai máis me­dios, es­tán máis per­se­gui­das e ob­ser­va­das», re­co­no­ce. Fon­tai­ña es­tá con­ven­ci­da: «ché­gan­nos me­nos ca­sos dos que hai». Otro fac­tor a te­ner pre­sen­te en los ám­bi­tos ru­ra­les es el del en­ve­je­ci­mien­to de los ve­ci­nos que los ha­bi­tan, to­da­vía más pro­nun­cia­do que en las ciu­da­des. Las mu­je­res de más edad, con­fie­sa, lo lle­gan a asi­mi­lar co­mo una ma­la suer­te con la que les ha to­ca­do con­vi­vir «creo que a vio­len­cia ma­chis­ta se nor­ma­li­za no seu en­torno no ca­so das xe­ra­cións máis avan­za­das. É al­go que xa su­fri­ron as súas nais». Por otro la­do, es­tá el tema no me­nos im­por­tan­te de la in­de­pen­den­cia eco­nó­mi­ca. «Xun­to á sen­sa­ción de que per­den o ano­ni­ma­to, is­to ta­mén as di­sua­de. Sol­dos e pen­sións máis bai­xas, al­gun­has ata irri­so­rias, bo­tan a moi­tas para atrás».

En Por­to do Son cuen­tan con un ser­vi­cio ex­terno de abo­ga­dos que atien­de a las mu­je­res en el con­ce­llo. Lue­go, las de­ri­van la CIM más pró­xi­mo. «Ata nós non ve­ñen tan­tas mu­lle­res co­ma nas ci­da­des ou co­ma en vi­las máis gran­des co­ma a ve­ci­ña Ri­bie­ra. Por iso, ten que ha­ber un­ha maior coor­di­na­ción. O mé­di­cos de ca­be­cei­ra po­den per­ci­bir que al­go acon­te­ce, ou mes­mo elas llo con­tan», cuen­ta Fon­tai­ña.

«To­do pa­sa por em­po­de­rar in­di­vi­dual­men­te á per­soa. Cun­ha mu­ller lé­va­che me­ses. Con ou­tra, anos», con­clu­ye.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.