Ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - >> PALABRAS -

1. Un­ha das to­ma­du­ras de pe­lo de maior im­pac­to foi a pro­ta­go­ni­za­da por Or­son We­lles en 1938, can­do des­de a emi­so­ra de ra­dio CBS fi­xo crer aos ra­dio­oín­tes de No­va York que es­ta­ba a ter lu­gar un­ha in­va­sión mar­cia­na. ¿Cal des­tas no­ti­cias, su­ce­di­das en pri­mei­ro de abril, po­rías en dú­bi­da se a es­coi­tas po­la ra­dio? Ana­li­za­de en gru­po as po­si­bles con­se­cuen­cias his­tó­ri­cas de que eses fei­tos non oco­rre­sen:

1767: O rei Car­los III ex­pul­sa de Es­pa­ña aos xe­suí­tas

1825: En Frank­furt es­tréa­se a no­ve­na sin­fo­nía de Beet­ho­ven

1939: O xe­ne­ral Fran­co anun­cia que ga­ñou a gue­rra ci­vil

2. En xe­ral, a cien­cia ser­ve pa­ra pre­vír­mo­nos de que poi­dan to­mar­nos por par­vos máis dun día. Su­ce­de, por exem­plo, coa ho­meo­pa­tía e as su­pers­ti­cións que ofre­cen so­lu­cións fal­sas a pro­ble­mas de saú­de. Nin­guén es­tá li­bre. Ste­ve Jobs tra­tou o seu can­cro con zu­mes e can­do qui­xo ope­rar­se xa era tar­de. Re­dac­ta un­ha car­ta dan­do ra­zóns a al­guén que pre­ten­da cu­rar con ho­meo­pa­tía a súa leu­ce­mia.

3. O ga­bi­ne­te do ca­pi­tán Ne­mo no Aqua­rium Fi­nis­te­rrae es­tá vin­cu­la­do a un­ha his­to­ria que pon a pro­ba o no­so es­pí­ri­to crí­ti­co (o que hai que ter pa­ra non que­dar por par­vo). O de­ta­lle des­crí­be­se na web http://goo.gl/Vt5Lai. ¿Es­ti­ve­ches al­gun­ha vez no ga­bi­ne­te? ¿Vi­ches os pa­peis do ca­ma­rei­ro? Es­cri­be un­ha his­to­ria que in­te­gre de mo­do ve­ro­sí­mil os se­guin­tes ele­men­tos:

un sub­ma­rino, Ju­lio Ver­ne, Ga­li­cia, o ca­pi­tán Ne­mo e o Aqua­rium Fi­nis­te­rrae.

4. Tra­ta de lem­brar cin­co si­tua­cións da túa vi­da nas que ago­ra re­co­ñe­zas que fu­ches par­vo. ¿La­mén­ta­lo? Ana­li­za as cir­cuns­tan­cias que che le­va­ron a com­por­tar­te co­mo o fi­xe­ches. ¿É sem­pre ma­lo que­dar de par­vo? (Por cer­to, se non che­gas a es­cri­bir ca­tro de­sas si­tua­cións, qui­zais es máis par­vo do que pen­sas.)

O «Nau­ti­lus» do ca­pi­tán Ne­mo se­gun­do a ima­xe que acom­pa­ña os «Pa­peis do ca­ma­rei­ro»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.