2. A RE­PAR­TI­CIÓN DA TA­RE­FA A DÚAS

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA -

É nor­mal, din, que ca­da pro­fe­sor eli­xa os cam­pos nos que poi­da desen­vol­ver me­llor ca­da te­ma, aín­da que iso o tem­po o irá de­mos­tran­do e acla­ran­do. Con to­do, su­xí­ren­se al­gúns es­que­mas ele­men­tais e sim­ples pa­ra em­pe­zar e que, ade­mais, to­dos co­ñe­ce­mos. Aquí des­ta­ca­mos al­gúns es­que­mas dos que, ade­mais, po­des ato­par re­for­zo no ar­qui­vo de e-stu­dos de no­ti­cias do Pro­gra­ma Pren­sa-Es­cue­la que ato­pa­rás en http://goo.gl/ T21aHq

2.1 Es­que­mas da ta­xo­no­mía de Bloom

Te­lo am­pla­men­te desen­vol­vi­do na Guía del pro­fe­sor 1. La no­ti­cia, que po­des con­sul­tar na sec­ción do re­cur­sos da web do Pro­gra­ma Pren­sa-Es­cue­la (http://goo.gl/uH4J­cB). ¿Po­de­mos re­par­tir ca­da un dos seis pa­sos ou ir en­tre­la­zan­do a par­ti­ci­pa­ción se­gun­do as pre­fe­ren­cia de ca­da pro­fe­sor? Re­sul­ta fá­cil: re­co­ñe­cer com­pren­der apli­car ana­li­zar, et­cé­te­ra.

2.2 Es­que­mas do sis­te­ma 4-MAT

¿Quen pre­fi­re co­me­zar coa pri­mei­ra par­te do en­fo­que da no­ti­cia des­de un pun­to de vis­ta emo­cio­nal? ¿Pre­fi­res o ana­lí­ti­co? ¿Es un ex­per­to no prác­ti­co? ¿Aos dous dá­se­vos ben esa cuar­ta par­te do crea­ti­vo? Le a téc­ni­ca, moi com­ple­ta, no e-stu­do de no­ti­cias.

2.3 Es­que­mas de Quin­ti­liano

É ben fá­cil. Fi­xá­mo­nos, por exem­plo, na pu­bli­ca­ción do lon­go e-stu­do de no­ti­cias en 8 va­rian­tes: Quen, que, on­de, por que, co­mo, can­do, con que, can­to... ¿Lo­gra­mos re­par­ti­las en­tre os dous? Sen dú­bi­da se­rá fá­cil.

2.4 Es­que­mas de in­te­li­xen­cias múl­ti­ples

É o que lles vai a moi­tos se sa­be ben co­mo apli­car ca­da un­ha non só á ma­te­ria pre­fe­ren­cia de no­me: coa mu­si­cal, á música; coa ló­xi­ca, ás ma­te­má­ti­cas, et­cé­te­ra. Non. Se­gun­do in­ter­pre­ta­cións, din que as máis só­li­das, con to­das as de­van­di­tas in­te­li­xen­cias axú­da­se a cal­que­ra ta­re­fa e ma­te­ria. Ou­tra vez máis: á túa dis­po­si­ción en se­te am­plos e-stu­dos de no­ti­cias.

2.5 Es­que­mas de Flan­ders

Aí lle doe. Son as dez ac­cións prin­ci­pais que un pro­fe­sor adoi­ta ter na súa lin­gua­xe ver­bal cos alum­nos: re­fle­xo des, ani­ma­ción, re­fle­xo de ideas, pre­gun­tas, in­for­ma­ción, di­rec­tri­ces, crítica... e dúas máis por par­te do alumno: res­pos­tas, ini­cia­ti­va e os pun­tos mor­tos de si­len­cio. ¿Cal dos dous pro­fe­so­res pre­fi­re a 5: in­for­ma­ción? ¿Ou a 1, re­co­lli­da de sen­ti­men­tos? Et­cé­te­ra.

2.6 Es­que­mas da escola dos tres sen­ti­dos

O test Bar­be é un bo es­que­ma, por exem­plo, pa­ra que os dous pro­fe­so­res pre­sen­ten en cla­se es­ta con­me­mo­ra­ción que de­be ocu­par par­te da ac­ción da escola du­ran­te o mes de abril 2016, es­pe­cial­men­te o día 23. Cer­van­tes me­ré­ce­llo, don Qui­xo­te de­fén­deo e San­cho pres­ta­rá a súa axu­da. Le o es­que­ma e aplí­cao ao grá­fi­co in­di­ca­do arri­ba: ¿Que pro­fe­sor pre­fi­re a ex­pli­ca­ción ver­bal do cuar­to cen­te­na­rio? ¿A quen lle vai me­llor a mos­tra vi­sual dos acon­te­ce­men­tos pro­gra­ma­dos? ¿Po­de­rán co­la­bo­rar ben os dous na par­te qui­nes­té­si­ca de ao choio e mon­tar en cla­se o grá­fi­co en­tei­ro so­bre o cuar­to cen­te­na­rio de Cer­van­tes? Bo tra­ba­llo a ca­tro mans, e coa axu­da de to­dos os alum­nos, que o pa­sa­rán moi ben.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.