«ANTOLOXÍA POÉ­TI­CA»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

Es­col­ma­da por Da­río Xohán Ca­ba­na e Ame­lia Ou­tei­ro Por­te­la, es­ta antoloxía (Ga­la­xia, 242 pá­xi­nas) re­co­lle un­ha equi­li­bra­da mos­tra de to­das as eta­pas po­las que pa­sou a vas­ta pro­du­ción do poe­ta. A in­tro­du­ción, ta­mén a car­go de Ca­ba­na, un rá­pi­do per­co­rri­do bio­bio­grá­fi­co do au­tor, abon­da pa­ra ache­gar­se ás cla­ves coas que abor­dar un­ha lec­tu­ra ini­ciá­ti­ca. E a se­lec­ción ilus­tra de xei­to ex­haus­ti­vo a va­rie­da­de te­má­ti­ca e es­ti­lís­ti­ca da ex­ten­sa obra poé­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.