TRES EM­PREN­DE­DO­RAS IM­PUL­SAN EL POR­TAL GA­LLE­GO DE EM­PLEO

La web crea­da por tres em­pren­de­do­ras cuen­ta ya con más de 15.000 can­di­da­tos y ha ges­tio­na­do más de 1.200 ofer­tas de tra­ba­jo en dos años

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - PORTADA - Lui­sa Ló­pez

Ga­le­jobs es un por­tal de em­pleo cien por cien ga­lle­go que na­ció ha­ce dos años por la ini­cia­ti­va de­ci­di­da de tres em­pren­de­do­ras, Ma­ría Her­mo, Ju­dit Ga­rrós y Noe­lia Ama­do. Las tres fun­da­ron la em­pre­sa con el ob­je­ti­vo de crear una co­mu­ni­dad de ta­len­to ga­lle­go y po­ner en va­lor la mar­ca Ga­li­cia. «A idea do pro­xec­to na­ceu por in­con­for­mis­mo. No meu ca­so, le­va­ba anos tra­ba­llan­do en re­cur­sos hu­máns de gran­des e me­dia­nas em­pre­sas e ti­ña a sen­sa­ción de que as cou­sas se po­dían fa­cer dou­tro xei­to. Ga­le­jobs aché­ga­se ás em­pre­sas mi­rán­doas aos ollos e tra­tan­do de en­ten­der a súa reali­da­de, pro­ble­má­ti­cas e ne­ce­si­da­des. E es­ta é ou­tra das cou­sas que creo que nos di­fe­ren­za: fu­xi­mos da ima­xe de exe­cu­ti­vos en­gra­va­ta­dos e en­tra­xa­dos. Tra­ta­mos de amo­sar que se po­de tra­ba­llar dou­tra for­ma, im­pli­car­se e man­char as mans ne­se tra­ba­llo ata aca­bar de sen­tir a súa em­pre­sa co­ma pro­pia», apun­ta Ma­ría Her­mo.

La com­pa­ñía ofre­ce un es­pa­cio gra­tui­to de co­mu­ni­ca­ción tan­to para ofer­tan­tes co­mo de­man­dan­tes de em­pleo. Ade­más, la fir­ma crea­da co­mo con­sul­to­ra de re­cur­sos humanos y for­ma­ción, pres­ta un ser­vi­cio pre­mium a to­das aque­llas em­pre­sas que ne­ce­si­tan ex­ter­na­li­zar sus pro­ce­sos de se­lec­ción, eva­lua­ción de desem­pe­ño, pla­nes de for­ma­ción... Re­co­no­ci­do co­mo el «in­fo­jobs ga­lle­go», Ga­le­jobs ha con­se­gui­do en so­lo un año que sean ya cien­tos de em­pre­sas —tan­to ga­lle­gas co­mo de ám­bi­to na­cio­nal— las que se be­ne­fi­cien de las ven­ta­jas del por­tal. Las ci­fras ha­blan por sí so­las. «Co­men­za­mos cun­ha web ba­lei­ra de em­pre­sas e can­di­da­tos/as e, en me­nos de dous anos, po­de­mos di­cir que 500 em­pre­sas te­ñen con­fia­do en nós. Is­to trou­xo un­has 1.200 ofer­tas para os no­sos máis de 15.000 can­di­da­tos. Para nós, é moi gra­ti­fi­can­te so­bre to­do po­las va­lo­ra­cións dos usua­rios», cuen­ta Noe­lia Ama­do.

La fran­ja de edad más ha­bi­tual en­tre los usua­rios es la de 25-34 años, lo que su­po­ne ca­si la mi­tad de las per­so­nas que acu­den a Ga­le­jobs. Ade­más, el 65,5 % de las per­so­nas que vi­si­tan el por­tan son mu­je­res, aun­que los per­fi­les a los que se di­ri­ge la fir­ma son muy va­ria­dos. Así lo cuen­ta Ju­dit Ga­rrós: «Te­mos dúas par­tes, o que nos pi­den para os pro­ce­sos de se­lec­ción e no que fa­la­mos di­rec­ta­men­te cas em­pre­sas e os per­fís máis ha­bi­tuais na web. A prin­ci­pal di­fe­ren­za é que nos pro­ce­sos de se­lec­ción pi­den un ti­po de per­fil moi téc­ni­co, al­ta­men­te cua­li­fi­ca­do e que as mes­mas em­pre­sas non son quen de ato­par. Men­tres que na web se pu­bli­can to­do ti­po de per­fi­les, tan­to moi cua­li­fi­ca­dos co­ma be­cas e prác­ti­cas nas que non se re­qui­re ex­pe­rien­cia. En can­to a sec­to­res, po­de­mos di­cir que ve­mos moi­ta ofer­ta de co­mer­cial e no ei­do da hos­ta­le­ría. Ta­mén hai ca­da vez máis postos do sec­tor TIC», ar­gu­men­ta.

VI­SIÓN EX­TER­NA

En opi­nión de sus fun­da­do­ras, lo mejor de Ga­le­jobs «é ver que axu­das á xen­te que per­de­ra a es­pe­ran­za e que bo­tas un­ha man aos pe­que­nos em­pre­sa­rios que pre­ci­san dun­ha vi­sión ex­ter­na do seu pro­xec­to». En su pri­mer año de vi­da, la em­pre­sa ha si­do re­co­no­ci­da con el pre­mio Pa­rau­gas 2016 a la prác­ti­ca de la co­mu­ni­ca­ción RSE que otor­ga el Clús­ter de la Co­mu­ni­ca­ción de Ga­li­cia.

Las tres em­pren­de­do­ras te­nían ex­pe­rien­cia en re­cur­sos humanos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.