La fal­ta de llu­vias re­du­ce la co­se­cha de uva es­te año al 50 %

UU. AA. anun­cia que pe­di­rá ayu­das para los pro­duc­to­res a la Xun­ta y que vi­gi­la­rá que no en­tre pro­duc­to fo­rá­neo en las bo­de­gas

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

La re­duc­ción en la co­se­cha de uva de es­te año en las prin­ci­pa­les de­no­mi­na­cio­nes de ori­gan al­can­za el 50 %. Así lo con­fir­ma­ron ayer re­pre­sen­tan­tes de cua­tro coope­ra­ti­vas ou­ren­sa­nas en la reunión que man­tu­vie­ron con re­pre­sen­tan­tes del sin­di­ca­to Unións Agra­rias en Ou­ren­se. «Con­fír­ma­se que son da­nos cli­má­ti­cos moi gran­des, con re­duc­cións do 50 % na pro­du­ción», ase­gu­ró tras el en­cuen­tro Ro­ber­to Gar­cía, se­cre­ta­rio general del sin­di­ca­to, que ad­vir­tió que esta si­tua­ción po­dría lle­var a mu­chos pe­que­ños pro­duc­to­res a aban­do­nar los cul­ti­vos, que en mu­chos ca­sos son una ac­ti­vi­dad com­ple- men­ta­ria para ellos. Anun­ció que tie­nen pre­vis­to lle­var a ca­bo al­gu­nas ac­cio­nes para ayu­dar a los pe­que­ños pro­duc­to­res y evi­tar que la es­ca­sez de uva lo­cal se com­pen­se con la entrada ile­gal de pro­duc­to fo­rá­neo, es­pe­cial­men­te pro­ce­den­te de Por­tu­gal. «O día 13 de ou­tu­bro imos pre­sen­tar no Par­la­men­to un­ha ini­cia­ti­va le­xis­la­ti­va po­pu­lar para for­zar ao go­berno ga­le­go a de­ba­tir as me­di­das que pro­po­ñe­mos, en­tre as que se en­con­tran un­ha axu­da de mí­ni­mo de quin­ce mil eu­ros por ex­plo­ta­ción ou a bo­ni­fi­ca­cIón das cuo­tas da Se­gu­ri­da­de So­cial do 95 %». Tam­bién ase­gu­ra­ron que pro­mo­ve­rán reunio­nes con la Ai­ca, un or­ga­nis­mo de­pen­dien­te del Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra, para que se ha­gan ins­pec­cio­nes de con­trol en las bo­de­gas, en las que de­be ha­ber con­tra­tos y fac­tu­ras de las uvas re­co­gi­das. «Non se po­de re­sol­ver o pro­ble­ma de fal­ta de uvas po­la por­ta de atrás. Avi­sa­mos de que imos to­mar todas as me­di­das que es­tán nas no­sas máns», di­jo Gar­cía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.