Una téc­ni­ca mu­ni­ci­pal de Mo­zam­bi­que se for­ma en O Bar­co

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

El Fon­do Ga­le­go de Coo­pe­ra­ción e So­li­da­rie­da­de, a tra­vés del pro­gra­ma Va­ca­cións con Tra­ba­llo, per­mi­ti­rá que una téc­ni­ca mu­ni­ci­pal de Mo­zam­bi­que via­je a O Bar­co pa­ra in­ter­cam­biar ex­pe­rien­cias es­te mes con sus ho­mó­lo­gos en el Con­ce­llo. Ai­li­na da Mar­ta, to­pó­gra­fa de la lo­ca­li­dad mo­zam­bi­ca­na de Mand­la­ka­zi, lle­ga hoy a Val­deo­rras en don­de man­ten­drá un con­tac­to con el de­par­ta­men­to de Me­dio Am­bien­te y vi­si­ta­rá el pun­to lim­pio y un an­ti­guo ver­te­de­ro de ba­su­ra re­cu­pe­ra­do. Tam­bién es­tá in­tere­sa­da en co­no­cer te­mas ur­ba­nís­ti­cos y par­ti­ci­pa­rá de for­ma ac­ti­va en ac­ti­vi­da­des lú­di­cas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.