Dúas mon­ta­xes e co­me­zo de «Mu­lle­res crean­do»

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Ho­xe•20.30 e 23.00 ho­ra (tea­tro) e to­do o día • Prin­ci­pal e Au­di­to­rio•8 eu­ros (re­pre­sen­ta­cións) • O Fi­to 2017 ini­cia a súa rec­ta fi­nal e faino cun­ha am­pla pro­pos­ta de ac­ti­vi­da­des que in­clúen as re­pre­sen­ta­cións es­cé­ni­cas e o ini­cio da ter­cei­ra edi­ción das xor­na­das «Mu­lle­res crean­do». As dúas mon­ta­xes da xor­na­da po­de­ran­se ver no Tea­tro Prin­ci­pal e no Au­di­to­rio de Ou­ren­se. Ao pri­mei­ro dos es­pa­zos cul­tu­rais che­ga­rá a com­pa­ñía ga­le­ga Con­tra­pro­du­cións co seu espectáculo «Na­ci­das li­bres». Po­la noi­te, no Au­di­to­rio, se­rán os ac­to­res de Tea­tro del Noc­tám­bu­lo (Es­tre­ma­du­ra) os en­car­ga­dos de re­pre­sen­tar «Con­tra la de­mo­cra­cia».

Ta­mén no Au­di­to­rio co­me­zan ho­xe as me­sas re­don­das, de­ba­tes e en­con­tros da ter­cei­ra edi­ción de «Mu­lle­res crean­do». Ás 12.00 ha­be­rá un­ha me­sa re­don­da so­bre «A cul­tu­ra e o xé­ne­ro. Po­lí­ti­cas de in­ter­ven­ción». Ás 17.00 ho­ras se­rá o en­con­tro «O xé­ne­ro en es­ce­na» e ás 19.15 ho­ras ha­be­rá o espectáculo de poe­sía vi­sual «So­bre el amor y otros ani­ma­les».

Tea­tro del Noc­tám­bu­lo che­ga con «Con­tra la de­mo­cra­cia».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.