«Pa­sa­ba bas­tan­te des­aper­ci­bi­do, era dos que se sen­ta­ba no me­dio da cla­se»

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE DEPORTES -

Mes­tre e alumno coin­ci­den en que Fer era un es­tu­dan­te que non des­ta­ca­ba nin pa­ra o bo nin pa­ra o ma­lo: «Eu pa­sa­ba bas­tan­te des­aper­ci­bi­do, era dos que se sen­ta­ban no me­dio da cla­se; nin cos re­bel­des dos líos gor­dos de atrás nin cos de adian­te».

Era dos que non se lles da­ba na­da nin es­pe­cial­men­te ben nin es­pe­cial­men­te mal. Ber­nar­do lém­brao co­ma un ra­paz «muy ale­gre, al que le gus­ta­ba la di­ver­sión, creo yo. Ten­go más re­cuer­dos su­yos de fue­ra que de den­tro del au­la: en el pa­tio, en el gim­na­sio… Te­nía mu­cho gus­to por la poe­sía y era muy bueno re­ci­tan­do, lo cap­ta­ba en­se­gui­da».

Fer­nan­do asin­te: «En reali­da­de, eu era un pa­lla­so, no bo sen­ti­do. As reunións dos meus ti­to­res do co­le­xio coa mi­ña nai sem­pre eran o mes­mo: ‘Es muy bueno, es muy in­te­li­gen­te, pe­ro siem­pre es­tá in­ten­tan­do ha­cer la bro­ma y des­pis­ta­do’. Así era eu!».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.