Gru­pos de Eus­ka­di, Por­tu­gal, Pe­rú e Ca­ta­lu­ña na Mi­teu

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

A Mi­teu afron­ta un­ha se­ma­na chea de ac­ti­vi­da­des e cun am­plo pro­gra­ma que in­clúe den­de a pren­sen­za de gru­pos de Ca­ta­lu­ña, Eus­ka­di, Ga­li­cia, Castilla, Por­tu­gal ou Pe­rú ao re­gre­so a Ourense de Leo Bas­si —que es­ta­rá o día 18 con «El úl­ti­mo bu­fón»—. Pa­ra ho­xe es­tá pre­vis­ta un­ha úni­ca fun­ción e a mes­ma co­rre­rá a car­go do gru­po de tea­tro da UPNA (Na­fa­rroa), que po­rá en es­ce­na «Su­per­hé­roes de ba­rrio» no Prin­ci­pal (20.30 ho­ras). O 18 che­ga­rá «O to­llei­to de Inish­maan», da man dos ga­le­gos Con­tra­pro­duc­cións SL (Au­di­to­rio, 20.30 ho­ras) e a ci­ta con Bas­si se­rá no Prin­ci­pal (22.00 ho­ras). Os pe­rua­nos do gru­po Alum­nos e Alum­nas do cur­so de Javier Va­len­cia re­pre­sen­ta­rán o 19 a súa «Mos­tra de tra­ba­llo de cur­so» e gru­pos de Ca­ta­lu­ña e Por­to ac­tu­rán ta­mén es­ta se­ma­na en Ourense.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.