Ben­vi­dos ao sur

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

**

22.45 TVG2 Ita­lia. 2010. 102 min. Di­rec­tor: Lu­ca Mi­nie­ro. In­tér­pre­tes: Clau­dio Bi­sio, Ales­san­dro Sia­ni, Gia­co­mo Rizzo, An­ge­la Fi­noc­chia­ro. Os cin­co mi­llóns de es­pec­ta­do­res ita­lia­nos que a vi­ron (un­ha bar­ba­ri­da­de…) non po­den es­tar equi­vo­ca­dos. Ou si. San­cio­na­do, os de Co­rreos des­ti­nan á pa­le­ta Ca­ta­nia a un fu­lano que ama­ñou o seu tras­la­do a Mi­lán. E pa­sa que aqui­lo non es­tá tan mal. Fi­llo par­vo do éxi­to fran­cés Ben­vi­dos ao nor­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.