Ou­ren­se en Co­mún pi­de al PP que res­pe­te los acuer­dos ple­na­rios

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

Ou­ren­se en Co­mún aler­ta al Par­ti­do Po­pu­lar del ries­go de in­cum­plir los acuer­dos ple­na­rios, en con­cre­to el Plan de Emer­xen­cia Mu­ni­ci­pal, que ase­gu­ran «es­tá sen ela­bo­rar nin apli­car». «Xa non é un­ha cues­tión de re­pre­sen­ta­ción po­lí­ti­ca é un­ha cues­tión de efi­cien­cia e go­ber­na­bi­li­da­de. Así por exem­plo, no pró­xi­mo pleno de fe­brei­ro, apro­ba­re­mos no­va­men­te o in­ven­ta­rio mu­ni­ci­pal cos re­pa­ros de in­ter­ven­ción e xu­rí­di­co», sub­ra­yan. Y aña­den: «O res­pec­to á de­mo­cra­cia che­ga­rá can­do se res­pec­ten as de­ci­sións da maio­ría da cor­po­ra­ción, máis aló do re­gu­la­men­to».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.