La Re­ver­die ac­tua­rán na 9.ª edi­ción do fes­ti­val Pór­ti­co do Pa­raí­so

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

O Fes­ti­val In­ter­na­cio­nal de Mú­si­ca de Ou­ren­se Pór­ti­co do Pa­raí­so ce­le­bra­rá, co apoio da Xun­ta, a súa no­ve­na edi­ción que se desen­vol­ve­rá en dis­tin­tos es­pa­zos dac ida de de Ou­ren­se, Es­gos e Ce­la­no­va en­tre o4 e o13 de mar­zo. No pro­gra­ma, in­clúe re­ci­tais de Les Élé­ments, Ka­to­nia Twins Gui­tar Duo, Ma­nuel Vi­las, Ca­pe­lla Du­rien­sis, Emi­lio Villalba e Sa­ra Ma­ri­na, La Re­ver­die e Spa­nish Brass Luur Me­talls.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.