ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ci­da­de ga­le­ga moi an­ti­ga. Pa­xa­ro bran­co e ne­gro bas­tan­te gran­de. 2 No­me ca­pi­cúa de mu­ller. Ani­mal do­més­ti­co. 3 Po­se­si­vo fe­mi­nino pa­ra pri­mei­ra per­soa. In­xi­ro ali­men­tos máis ou me­nos só­li­dos. 4 Cer­ca fei­ta con fíos me­tá­li­cos. Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. 5 Peixe ma­ri­ño que via­xa ape­ga­do a ou­tros pei­xes ou a bar­cos. 6 Subs­cri­bes a un ser­vi­zo, un­ha pu­bli­ca­ción ou un­ha se­rie de es­pec­tácu­los. 7 Pelo de ove­lla. La­bor agrí­co­la. 8 Fol­gos, áni­mos. Fal­dras. 9 Pro­no­me de se­gun­da per­soa. Via­xe que hai que fa­cer an­tes da vol­ta. 10 Aneis gran­des. Chu­far, ga­bar.

VERTICAIS 1 Te­rra moi mo­lla­da. Ma­te­ria que bo­tan os vol­cáns. 2 Xun­tar, em­pa­tar. Ave pa­re­ci­da ao fal­cón. 3 Triun­fa­ra, ven­ce­ra, ob­ti­ve­ra un be­ne­fi­cio. Ma­mí­fe­ro plan­tí­gra­do. 4 Pun­to car­di­nal. Or­ga­nis­mos uni­ce­lu­la­res. Con­soan­te. 5 Afec­to apai­xo­na­do. 6 Se­ño­ra, da­ma. 7 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Con­xun­to dos pul­móns e ou­tras vís­ce­ras dun ani­mal. Cin­cuen­ta. 8 Son re­flec­ti­do por un obs­tácu­lo. Son agudo que se pro­du­ce fa­cen­do pa­sar o ai­re por un­ha aber­tu­ra es­trei­ta. 9 Ru­mi­nan­te cér­vi­do. En­sea­da abri­go­sa. 10 Pe­río­dos de tem­po. Co­ci­ñar de cer­ta ma­nei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.