«Lor­ca é o en­con­tro da pin­tu­ra, a li­te­ra­tu­ra e a mú­si­ca do 27»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

(Po­lié­dri­ca), que pre­sen­ta ho­xe (19.30 ho­ras) no Círcu­lo de Be­llas Ar­tes de Ma­drid.

—¿Como se re­la­cio­nan as can­cións do dis­co con Lor­ca?

—Lor­ca en si mes­mo é o en­con­tro da pin­tu­ra, li­te­ra­tu­ra e mú­si­ca na Xe­ra­ción do 27, dis­ci­pli­nas ar­tís­ti­cas nas que a gui­ta­rra foi un sím­bo­lo de mo­der­nis­mo. En Gra­na­da fi­xo ín­ti­ma ami­za­de con Ángel Barrios e Ma­nuel de Fa­lla, en Ma­drid con­vi­viu cos com­po­si­to­res do Gru­po dos oi­to na Re­si­den­cia de Es­tu­dian­tes e afon­dou na súa re­la­ción co gui­ta­rris­ta Re­gino Sainz de la Ma­za.

—A mú­si­ca foi pre­ci­sa­men­te a pri­mei­ra vo­ca­ción do poeta.

—Tan im­por­tan­te era a mú­si­ca na súa xu­ven­tu­de que de­di­ca Im­pre­sio­nes y pai­sa­jes ao seu pro­fe­sor de mú­si­ca An­to­nio Se­gu­ra, co que des­cu­bre as gran­des obras pa­ra piano de Beet­ho­ven ou Cho­pin. Con Ma­nuel de Fa­lla afon­da no es­tu­do da mú­si­ca dos prin­ci­pais com­po­si­to­res do mo­men­to, como Stra­vinsky ou Ra­vel, pe­ro ta­mén sin­te a in­que­dan­za po­la mú­si­ca po­pu­lar. Así, am­bos or­ga­ni­zan en Gra­na­da o em­ble­má­ti­co Cer­ta­men de Can­te Jon­do, ao que che­ga­ron per­soas de to­da An­da­lu­cía pa­ra mos­trar a esen­cia máis pu­ra do fla­men­co. Nes­ta im­por­tan­cia da mú­si­ca po­pu­lar no seu pen­sa­men­to ta­mén ten re­le­van­cia o co­ru­ñés Ra­món Me­nén­dez Pidal, á di­rec­ción do Cen­tro de Es­tu­dos His­tó­ri­cos, quen o apoiou pa­ra rea­li­zar re­co­llei­tas do can­cio­nei­ro po­pu­lar de An­da­lu­cía ou Cas­te­la. Can­cións que for­ma­ban par­te de­sas lú­di­cas tar­des de té na Re­si­den­cia de Es­tu­dian­tes. Alí foi on­de o lu­cen­se Je­sús Bal y Gay com­par­tiu con el a re­co­llei­ta que rea­li­za­ra en Ga­li­cia xun­to a Tor­ner.

—O dis­co in­clúe pe­zas iné­di­tas. ¿Que­da moi­to por re­cu­pe­rar?

—É un pro­ce­so moi emo­cio­nan­te. Te­ño a for­tu­na de co­la­bo­rar con gran­des mu­si­có­lo­gos que es­tu­dan e ato­pan im­por­tan­tes ma­nus­cri­tos, es­pe­cial­men­te Leo­pol­do Ne­ri. Aí com­par­ti­mos as no­vas e es­tu­da­mos o ma­te­rial mu­si­cal, den­tro do con­tex­to es­té­ti­co e his­tó­ri­co no que foi crea­da a par­ti­tu­ra. Co­me­za un­ha se­rie de pre­gun­tas ás que bus­car res­pos­tas. Un pro­ce­so vi­vo que res­pi­ra coa re­cu­pe­ra­ción en con­cer­to da obra, a gra­va­ción en dis­co e a edi­ción da par­ti­tu­ra. Aín­da que­da moi­to por es­coi­tar. En ver­bas do di­rec­tor e mu­si­có­lo­go Jo­sé Luis Te­mes, un dos re­tos du­ran­te os vin­dei­ros anos é a crea­ción da me­mo­ria so­no­ra da mú­si­ca es­pa­ño­la. Un pro­ce­so que en oca­sións ten que agar­dar a re­so­lu­cións de cues­tións xu­rí­di­cas de her­dei­ros e fa­mi­lia­res, po­la pro­xi­mi­da­de do pe­río­do his­tó­ri­co.

—¿E como en­cai­xa un­ha pe­za con­tem­po­rá­nea de en­car­ga, como a de Fer­nan­do Bui­de?

—Que­ro traer o pa­sa­do ao pre­sen­te, to­mar as lu­ces de ca­da pe­río­do e crea­dor. É al­go que me mo­ti­va e que o de­fino como pa­tri­mo­nio con­tem­po­rá­neo. Así, sin­to a ne­ce­si­da­de de co­la­bo­rar e su­mar con crea­do­res que vi­ven ao meu re­dor, vi­vir a ex­pe­rien­cia de sen­tir vi­va a mú­si­ca en todos os sen­ti­dos. Con Bui­de co­la­bo­ra­mos no meu an­te­rior dis­co Gui­ta­rra clá­si­ca ga­le­ga, e ago­ra es­ta no­va obra que lem­bra o frío in­verno na Uni­ver­si­da­de de Ya­le e o son do ca­ri­llón da To­rre Hark­ness, im­pre­sións e pai­sa­xes dos seus es­tu­dos de dou­to­ra­men­to. Ta­mén con­ta­mos coas co­la­bo­ra­cións de Yo­lan­da Dor­da pa­ra a por­ta­da e do lor­quis­ta Ch­ris­top­her Mau­rer. El Mu­seo Pro­vin­cial de Lu­go aca­ba de in­cor­po­rar a su co­lec­ción per­ma­nen­te un blo­que de gra­ni­to que pre­sen­ta en una de sus ca­ras el re­lie­ve de la ca­be­za de un to­ro. La vis­ta fron­tal del ani­mal ha­ce des­ta­car sus cuer­nos y ore­jas, y el con­jun­to es­tá en­mar­ca­do, ex­cep­to en su par­te in­fe­rior, por una mol­du­ra.

La pie­za fue hallada en unas ex­ca­va­cio­nes rea­li­za­das du­ran­te unas obras rea­li­za­das en la pla­za de Santa Ma­ría de Lu­go en 1961, año en que tam­bién fue de­po­si­ta­da en el Mu­seo Pro­vin­cial, aunque has­ta aho­ra no for­ma­ba par­te de su co­lec­ción per­ma­nen­te. La da­ta­ción la si­túa en­tre los si­glos III y IV, pe­río­do en que se ex­tien­den en es­ta zo­na los cul­tos orien­ta­les lla­ma­dos tau­ro­bo­lia, en los que se de­go­lla­ba a un to­ro y el ini­cia­do se ba­ña­ba en su san­gre. El Mu­seo del Atlán­ti­co, si­tua­do fren­te a la cos­ta de Pe­ña Blan­ca, en la is­la ca­na­ria de Lan­za­ro­te, ya tie­ne sus pri­me­ras es­cul­tu­ras. En to­tal, se­rán cer­ca de 400 del ar­tis­ta bri­tá­ni­co Ja­son deCai­res las que for­ma­rán es­te con­jun­to, a do­ce me­tros de pro­fun­di­dad.

XO­SÉ DU­RÁN

Sa­muel Diz pre­sen­ta ho­xe o seu dis­co en Ma­drid.

La pie­za fue hallada en 1961.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.