«Pa­ra o con­gre­so pro­vin­cial ha­be­rá im­par­cia­li­da­de to­tal e ab­so­lu­ta»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia - E. G. S.

Can­do Francisco Ca­cha­rro es­coi­ta­ba fa­lar no seu par­ti­do de re­no­va­ción, adoi­ta­ba di­cir, con iro­nía mor­daz, que sos­pei­ta­ba que ao úni­co que que­rían re­no­var era a el. Des­pois de ca­tor­ce anos na pre­si­den­cia do PP lu­cen­se, Jo­sé Ma­nuel Ba­rrei­ro (Lu­go, 1957), de­ci­de, pre­ci­sa­men­te en aras da re­no­va­ción, dei­xar o car­go pa­ra de­di­car­se de cheo á por­ta­vo­cía nin­gún ti­po de cri­te­rio ne­se sen­ti­do. A re­no­va­ción de­be ser a que de­ci­dan os mi­li­tan­tes. Se non dei­xa­mos que a xen­te ca­na­li­ce a súa opi­nións, erra­mos.

—Vos­te­de vai­se, di, por cohe­ren­cia, coa men­sa­xe de re­no­va­ción. ¿Que de­be fa­cer Nú­ñez Fei­joo?

—Eu son moi cla­ro. Ho­xe o prin­ci­pal ac­ti­vo des­de o pun­to de vis­ta or­gá­ni­co en Ga­li­cia é Nú­ñez Fei­joo, é o can­di­da­to que máis ga­ran­tías po­de apor­tar pa­ra re­va­li­dar a con­fian­za da so­cie­da­de ga­le­ga. Se­ría bo que re­pe­ti­ra. Pe­ro é un­ha de­ci­sión del.

—Pe­ro a súa in­de­fi­ni­ción crea cer­ta con­fu­sión na mi­li­tan­cia.

—A cues­tión non é se vai a Ma­drid ou se que­da aquí, ou se vai á súa ca­sa. Eu creo que el di: can­do che­gue o mo­men­to ex­pli­ca­rei a de­ci­sión. A min gus­ta­ría­me que fo­ra o can­di­da­to do PP en Ga­li­cia nas pró­xi­mas elec­cións.

—Como vo­cei­ro do PP no Se­na­do vai ter que se­guir fa­lan­do de corrupción...

—A corrupción foi o que máis dano nos fi­xo, máis que as consecuencias da cri­se eco­nó­mi­ca. Es­te Go­berno, o pre­si­den­te Ra­joy, foi o que máis fi­xo por erra­di­car a corrupción. Estamos ven­do que as ins­ti­tu­cións fun­cio­nan. A re­no­va­ción en ma­te­ria de le­xis­la­ción an­ti­co­rrup­ción non ten pa­ran­gón en to­da Eu­ro­pa.

—¿De­be ha­ber re­no­va­ción ta­mén no ám­bi­to lo­cal?

—Pa­ré­ce­me un pro­ce­so ló­xi­co que des­pois dos con­gre­sos pro­vin­cial e re­xio­nal ha­xa un con­gre­so lo­cal. Eu creo que se­ría im­por­tan­te que o pro­ce­so con­gre­sual abar­que todos os ám­bi­tos.

—Nes­tes anos non lo­gra­ron go­ber­nar na ca­pi­tal...

—Si, pa­ra min era un­ha as­pi­ra­ción im­por­tan­te re­cu­pe­rar o Concello de Lu­go; era un ob­xec­ti­vo, si. Ta­mén a Depu­tación, na que ho­xe hai un­ha si­tua­ción que non axu­da a que a xen­te te­ña un­ha boa per­cep­ción da po­lí­ti­ca.

—Se hou­be­ra que re­pe­tir as elec­cións, ¿se­ría Ra­joy o me­llor can­di­da­to?

—Si, sen nin­gun­ha dú­bi­da. Se­ría o me­llor can­di­da­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.