Es­pa­ña in­gre­sa no Con­se­llo de Eu­ro­pa

Si­ro

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

O24 de no­vem­bro de 1977 Es­pa­ña con­ver­teu­se no Es­ta­do nú­me­ro vin­te do Con­se­llo de Eu­ro­pa, con se­de en Es­tras­bur­go, crea­do en 1949 e que ten como ob­xec­ti­vos a de­fen­sa da de­mo­cra­cia e dos de­rei­tos hu­ma­nos, e a loi­ta con­tra a xe­no­fo­bia, o cri­me or­ga­ni­za­do e o te­rro­ris­mo.

Ór­ga­nos im­por­tan­tes do Con­se­llo son o Co­mi­té pa­ra a Pre­ven­ción da Tor­tu­ra, a Co­mi­sión Eu­ro­pea con­tra o Ra­cis­mo e a In­to­le­ran­cia, o Con­gre­so de Po­de­res Lo­cais e Re­xio­nais, e, so­bre to­do, o Tri­bu­nal Eu­ro­peo de De­rei­tos Hu­ma­nos, que tum­bou en Es­pa­ña a cha­ma­da dou­tri­na Pa­rot e pu­xo en li­ber­da­de a nu­me­ro­sos eta­rras, no ano 2013.

O cu­rio­so é que Es­pa­ña in­gre­sou no Con­se­llo de Eu­ro­pa an­tes de ter un­ha Cons­ti­tu­ción de­mo­crá­ti­ca. E fí­xoo po­la xes­tión do di­plo­má­ti­co Jo­sé Luis Mes­sia, que fi­xo va­ler a le­ga­li­za­ción do Par­ti­do Co­mu­nis­ta, a con­vo­ca­to­ria de elec­cións le­xis­la­ti­vas e o com­pro­mi­so do pro­pio Adolfo Suá­rez, dos presidentes do Con­gre­so e o Se­na­do, e dos lí­de­res da opo­si­ción de es­quer­das, Fe­li­pe Gon­zá­lez e San­tia­go Ca­rri­llo, de que a fu­tu­ra Cons­ti­tu­ción re­co­lle­ría os va­lo­res do Con­ve­nio Eu­ro­peo de De­rei­tos Hu­ma­nos de 1950, pa­ra que o mi­nis­tro Mar­ce­lino Ore­ja pui­de­se en­tre­gar o «ins­tru­men­to de ad­he­sión» ao se­cre­ta­rio xe­ral do Con­se­llo de Eu­ro­pa, Georg Kahn-Ac­ker­mann.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.