Os fe­los de Ma­ce­da, nun pro­gra­ma es­pe­cial do en­troi­do ou­ren­sán

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

Aquí Ga­li­cia pre­sén­ta­lles aos es­pec­ta­do­res os fe­los de Ma­ce­da, fi­gu­ras do en­troi­do ou­ren­sán que son ir­máns dos pe­li­quei­ros de La­za e dos ci­ga­rróns de Ve­rín. O es­pa­zo da TVG ce­le­bra es­ta tra­di­cio­nal fes­ta nes­te mu­ni­ci­pio ou­ren­sán, on­de a fi­gu­ra do felo é a máis re­pre­sen­ta­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.