Do en­troi­do á co­res­ma

La Voz de Galicia (Ourense) - - La Voz De Ourense - Jo­sé Pé­rez Do­mín­guez

Aco­res­ma é o tem­po que pre­ce­de e pre­pa­ra pa­ra a ce­le­bra­ción da Pas­cua. É tem­po de es­coi­ta da Pa­la­bra de Deus e tem­po de con­ver­sión, de pre­pa­ra­ción e de re­cor­do do bau­tis­mo, de re­con­ci­lia­ción con Deus e cos ir­máns, de ora­ción, de xa­xún e de es­mo­la (cf. Mt 6,1-6.16-18).

No am­bien­te da pie­da­de po­pu­lar non se asi­mi­la­ron ben al­gúns dos gran­des va­lo­res e te­mas cen­trais da co­res­ma, como a re­la­ción en­tre o «sa­cra­men­to dos co­ren­ta días» e os sa­cra­men­tos da ini­cia­ción cris­tiá, como é o sen­ti­do da pe­re­gri­na­ción dos cris­tiáns e o mis­te­rio do «éxo­do» is­rae­li­ta. A pie­da­de po­pu­lar, que se cen­tra nos mis­te­rios da hu­ma­ni­da­de de Cris­to, na co­res­ma con­cen­tra a súa aten­ción na Pai­xón e Mor­te do Se­ñor (via­cru­cis, ir­man­da­des e pa­sos pro­ce­sio­nais).

A co­res­ma iní­cia­se o mér­co­res de Cin­sa ca im­po­si­ción do aus­te­ro sím­bo­lo da cin­za, que é co­me­zo dos 40 días de penitencia. Era un dos an­ti­gos ritos co que os pe­ca­do­res aco­llían a penitencia ca­nó­ni­ca; o xes­to de cu­brir­se con cin­sa ten o sen­ti­do de re­co­ñe­cer a pro­pia fra­xi­li­da­de e mor­ta­li­da­de, que pre­ci­sa ser re­di­mi­da po­la mi­se­ri­cor­dia de Deus. Hai que axu­dar ós fieis a com­pren­der o sen­ti­do in­te­rior des­te ri­to que nos abre a con­ver­sión a re­no­va­ción. Nas pa­rro­quias e nos san­tua­rios re­co­mén­da­se a ce­le­bra­ción e re­no­va­ción dos pre­cep­tos co­res­mais.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.