ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 De­rru­ba, dei­ta po­lo chan. Le­van­tar de gol­pe. 2 Fa­la con di­fi­cul­ta­de, tro­pe­zan­do nas pri­mei­ras sí­la­bas das pa­la­bras. Dei­ca, ata. 3 Ci­da­de de Al­xe­ria. Ca­pa­ci­da­de de pen­sar in­te­li­xen­te­men­te. 4 Pre­po­si­ción. Pa­rro­quia de Can­gas do Mo­rra­zo. Cis­co. 5 De on­de sae o pi­to. Mem­bro dun an­ti­go po­bo gre­go. 6 Achar­se nun lu­gar. Tra­ta­men­to que se an­te­pón ao no­me dun ho­me. 7 Di­ri­xir­se a un si­tio. Su­xéi­ta­la, fa­lan­do por exem­plo dun­ha va­ca ou dun­ha egua. Con­xun­ción. 8 Bou­ra, gol­pea, zu­rra. Pai de Caín e Abel. 9 Oi­ta­va par­te dun moio. Ex­ce­de, do­mi­na, é me­llor. 10 Lí­qui­do que sol­ta o quei­xo fres­co. Di­se dos sol­da­dos sen gra­dua­ción.

VERTICAIS 1 Obs­trúeo. Di­ri­xí­mo­nos a un si­tio. 2 Ca­fe­ta­ría, ta­ber­na. Olla­ra­lo. 3 Fei­xes de di­ver­sas cou­sas, por exem­plo de pa­peis ou do­cu­men­tos dun ar­qui­vo. Fo­gar. 4 Po­súea. Se­me­llan­te. Ar­ti­go mas­cu­lino. 5 Pre­fi­xo que ex­pre­sa a idea de “foi e xa non é”. Cor­das pa­ra atar as bes­tas un­has tras ou­tras. 6 Plan­ta le­ño­sa de gran ta­ma­ño. An­ti­ga ci­da­de cal­dea.

7 Sím­bo­lo do ura­nio. Do re­vés, ga­ban­za, elo­xio. Ma­sa ga­so­sa in­can­des­cen­te que sae dun cor­po en com­bus­tión. 8 Au­sen­cia de gue­rra. Épo­cas, eras. 9 En­cón­troo. Ob­xec­to en for­ma de co­roa. 10 Cer­vo nór­di­co. Pí­ca­ras, ca­ti­vas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.