Ou­tro ca­so de in­mi­gra­ción

Ma­ri­na Ma­yo­ral

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Se non es­ti­vé­se­mos tan preo­cu­pa­dos po­la si­tua­ción po­lí­ti­ca en Es­pa­ña, pres­ta­ria­mos máis aten­ción ao ca­so das tres mon­xas in­dias que, se­gun­do a de­nun­cia pre­sen­ta­da con­tra un con­ven­to de clau­su­ra de San­tia­go, es­ta­ban re­ti­das en con­tra da súa von­ta­de.

Ago­ra sá­be­se que a de­nun­cia non par­tiu de­sas mon­xas, que de­cla­ra­ron es­tar agra­de­ci­das á su­pe­rio­ra, se­nón dou­tra ex­mon­xa que es­tá a tra­ba­llar en Ma­drid, e que un­ha das su­pos­tas ví­ti­mas fo­ra a en­car­ga­da do torno, é di­cir , es­ta­ba en con­tac­to co mundo ex­te­rior, e por tan­to te­ría oca­sións de de­nun­ciar a súa si­tua­ción. E que xa ini­cia­ran os trá­mi­tes ecle­siás­ti­cos pa­ra col­gar os há­bi­tos.

Os co­men­ta­rios do pa­pa dé- ron­lle, ao que pa­re­cía un asun­to de abu­sos e coac­ción, ou­tro sen­ti­do que o fai máis xe­ral e ac­tual. En reali­da­de trá­ta­se dun problema de aco­lli­da de emi­gran­tes. Nos con­ven­tos es­pa­ñois de clau­su­ra só hai ve­lli­ñas por­que non hai vo­ca­cións. «E que fan —di o pa­pa— Aco­ller... E ve­ñen, ve­ñen, ve­ñen. E des­pois, os pro­ble­mas». Ou se­xa, que che­gan ao con­ven­to como che­gan os re­fu­xia­dos ás praias de Eu­ro­pa.

O con­se­llo do pa­pa é: «Dé­be­se aco­ller con se­rie­da­de». Ou se­xa, que ás mon­xas non se lles coen mo­zas dou­tros paí­ses sen máis vo­ca­ción que a de saír da mi­se­ria ou da opre­sión... nin ao res­to de Eu­ro­pa ti­pos que des­pois rou­ban e vio­lan ás mu­lle­res en Fin de Ano. Bo con­se­llo, pe­ro ¿como dis­tin­gui­los, San­ti­da­de?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.