O PA­NO­RA­MA AC­TUAL

98.671.714 €

La Voz de Galicia (Ourense) - - Marítima -

Me­xi­llón

É o prin­ci­pal pro­duc­to acuí­co­la de Ga­li­cia. No año 2014, saí­ron das máis de 3.300 ba­teas galegas 235.459 to­ne­la­das de bi­val­vo.

Ro­da­ba­llo

Un peixe plano ocu­pa o se­gun­do posto do rán­king acuí­co­la. Ga­li­cia, lí­der mun­dial con Chi­na, pro­du­cíu 7.784 to­ne­la­das no 2014, úl­ti­mos da­tos ofi­ciais.

Amei­xa xa­pó­ni­ca

A re­co­lec­ción de amei­xa xa­pó­ni­ca, da que no 2014 se pu­xe­ron no mer­ca­do 1.346 to­ne­la­das, su­pera a de ou­tras va­rie­da­des como a fina e ba­bo­sa.

Lin­gua­do

Ou­tro peixe plano se es­tá a fa­cer for­te nas es­ta­tís­ti­cas galegas de acui­cul­tu­ra: o lin­gua­do, do que no 2014 se sa­ca­ron ao mer­ca­do ca­si 500 to­ne­la­das.

Os­tra pla­na

Es­te bi­val­vo ri­va­li­za co ollo­mol en ci­fras de fac­tu­ra­ción, es­te con mi­llón e me­dio de eu­ros. No 2014 se pu­xe­ron no mer­ca­do 450 to­ne­la­das de os­tra.

PA­CO RODRÍGUEZ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.