No fon­do da es­tra­te­xia pa­ra a acui­cul­tu­ra do PP non hai ou­tro fin que a re­con­ver­sión do mar

La Voz de Galicia (Ourense) - - Marítima - É diputado e por­ta­voz de Pes­ca de Al­ter­na­ti­va Ga­le­ga de Es­quer­da

cal­que­ra pun­to na cos­ta ou na lá­mi­na de au­ga es­ta­rá dis­po­ñí­bel pa­ra a acui­cul­tu­ra. De exis­tir pro­tec­ción es­ta po­de­rá evi­tar­se só cun in­for­me sec­to­rial da Xun­ta. A de­cla­ra­ción de in­tere­se pú­bli­co su­pra­mu­ni­ci­pal das ins­ta­la­cións im­pli­ca­rá que os con­ce­llos non poi­dan de­ci­dir so­bre as ex­pro­pia­cións de fin­cas. E o abe­rran­te apar­ta­do san­cio­na­dor da nor­ma in­cre­men­ta a in­de­fen­sión das tra­ba­lla­do­ras e tra­ba­lla­do­res: un­ha ma­ris­ca­do­ra que co­me­ta un erro e ex­tra­ia un ber­be­re­cho sen ta­lla ex­pon­se a un­ha mul­ta mí­ni­ma de 3.000 eu­ros; moi­tas non ga­ñan tan­to nun ano en­tei­ro. Ate ago­ra a san­ción os­ci­la­ba en­tre os 120 e os 300 eu­ros.

No fon­do da es­tra­te­xia pa­ra a acui­cul­tu­ra do PP non hai ou­tro fin que a re­con­ver­sión do mar. Lo­go des­ta lei vi­rá a de con­fra­rías e des­pois un­ha «re­de­fi­ni­ción das fun­cións das agru­pa­cións de ma­ris­ca­do­ras». É di­cir, a fin do ac­tual mo­de­lo pes­quei­ro e ma­ris­quei­ro do país. É por es­tas ra­zóns fun­da­men­tal con­ti­nuar coas mo­bi­li­za­cións e aca­dar a re­ti­ra­da to­tal da lei de acui­cul­tu­ra, da lei do es­po­lio do no­so mar. Por­que duns sec­to­res pro­du­ti­vos vi­vos, sos­tí­beis e igua­li­ta­rios de­pen­de o be­nes­tar das maio­rías so­ciais e a au­tén­ti­ca so­be­ra­nía de Ga­li­cia.

Juan Fa­jar­do

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.