Es­tra­te­xia erra­da

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - Mar­ti­ño X. Vázquez Tra­ba­lla­dor da em­pre­sa Xei­tu­ra

Nas úl­ti­mas dé­ca­das es­per­tou­se por par­te das di­fe­ren­tes ad­mi­nis­tra­cións e pro­mo­to­res pri­va­dos un cre­cen­te in­tere­se no pa­tri­mo­nio, e con es­te ta­mén o ar­queo­ló­xi­co. Apos­tan­do po­la súa ex­plo­ta­ción como un­ha po­si­ble so­lu­ción á cri­se so­cio­eco­nó­mi­ca e xeo­grá­fi­ca das zo­nas ru­rais. A de­no­mi­na­da Re­de Ga­le­ga de Pa­tri­mo­nio Ar­queo­ló­xi­co, que na pro­vin­cia de Ou­ren­se ma­te­ria­li­zou­se co Par­que Ar­queo­ló­xi­co da Cul­tu­ra Cas­tre­xa en San Ci­brán de Las —se ben ti­ña en con­ta en­tre os seus ob­xec­ti­vos bá­si­cos a di­fu­sión, con­ser­va­ción e in­ves­ti­ga­ción do pa­tri­mo­nio ar­queo­ló­xi­co de to­do o te­rri­to­rio— ata o mo­men­to só ten afon­da­do no va­lor tu­rís­ti­co des­tes re­cur­sos ob­vian­do aque­les ou­tros que o do­tan de sen­ti­do. Con­su­min­do a to­ta­li­da­de dos re­cur­sos na crea­ción e man­te­men­to dun edi­fi­cio va­lo­ra­do en 10 mi­llóns de eu­ros pa­ra que os tu­ris­tas o vi­si­ten nun­ha es­tra­te­xia que en­ten­de­mos erra­da ao ana­li­zar es­te re­cur­so como al­go es­tá­ti­co, iner­te e sen vi­da. Na­men­tres po­lo res­to da pro­vin­cia mul­ti­plí­can­se as ini­cia­ti­vas que sen ca­se re­cur­sos cus­to­dian e en­ga­den o va­lor ne­ce­sa­rio aos centos de bens pa­tri­mo­niais sim­ple­men­te por com­pro­mi­so co seu le­ga­do cul­tu­ral e na­tu­ral.

AMIL

Por des­co­no­ci­mien­to po­pu­lar y des­cui­do ad­mi­nis­tra­ti­vo, hay má­moas da­ña­das o que si­guen ocul­tas. Muí­ños tie­ne las su­yas vi­si­ta­bles en el Val do Sa­las.

La ne­cró­po­lis me­die­val de San Vítor de Bar­xa­co­va, en Pa­ra­da de Sil, es­tá sien­do ex­ca­va­da des­de el 2010, con fi­nan­cia­ción eu­ro­pea, de la Xun­ta o de la Dipu­tación.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.