Quo va­dis...Ou­ren­se

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - Da­vid Pé­rez Ar­queó­lo­go

Hai cer­ta com­pe­ti­ción por ver cal é a pro­vin­cia con máis xa­ce­men­tos ca­ta­lo­ga­dos de to­do o es­ta­do es­pa­ñol; Ou­ren­se es­tá na pe­le­xa, tan­to por can­ti­da­de co­ma por ca­li­da­de. Cuan­ti­fí­can­se por mi­lla­res os res­tos pa­leo­lí­ti­cos, neo­lí­ti­cos, cas­tre­xos, ro­ma­nos e me­die­vais que ate­sou­ra a no­sa pro­vin­cia. Ora ben... o seu tra­to e o axei­ta­do ou ca­mi­ñan á de­ri­va?. In­da que hai pe­que­nas ini­cia­ti­vas mu­ni­ci­pais e lo­cais que apos­tan po­la re­cu­pe­ra­ción do pa­tri­mo­nio ar­queo­ló­xi­co, es­tá cla­ro que pre­ci­sa un­ha apos­ta máis valente na que se in­vo­lu­cren Xun­ta, con­ce­llos, aso­cia­cións e ini­cia­ti­vas pri­va­das. Pois a maio­ría do mes­mo ató­pa­se to­tal­men­te aban­do­na­do, con pé­si­mas e oxi­da­das si­na­li­za­cións ou en­gu­li­do po­la ve­xe­ta­ción. Creo que a pos­ta en va­lor do Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ral é o maior par­que em­pre- sa­rial da pro­vin­cia. Hai pou­cos lu­ga­res de Eu­ro­pa que poi­dan pre­su­mir da ca­li­da­de e va­rie­da­de dos no­sos xa­ce­men­tos, con to­das as épo­cas his­tó­ri­cas re­pre­sen­ta­das; só é pre­ci­so arrin­ca­los do es­que­ce­men­to e po­ñe­los á pro­du­cir, no canto de se­guir in­ves­tin­do en con­cen­tra­cións par­ce­la­rias de al­deas aban­do­na­das. Esa se­ría un­ha boa ren­da­bi­li­za­ción so­cio cul­tu­ral do pa­tri­mo­nio, en ca­da co­mar­ca o seu cas­tri­ño, a súa má­moa, ou seu cas­te­lo, o seu en­can­ti­ño... vi­si­ta­dos por mi­llei­ros de tu­ris­tas.

É tris­te pa­ra un ar­queó­lo­go sa­ber que a túa pro­vin­cia po­de­ría ter un dos me­llo­res mu­seos ar­queo­ló­xi­cos de Eu­ro­pa, e ter que con­for­mar­se con ver as pe­zas nos li­bros. Por H ou por B o Mu­seo non arran­ca, que si o Concello, que si a Xun­ta, que si o Mi­nis­te­rio... por fa­vor, Ou­ren­se pre­ci­sa xa un mu­seo on­de ex­po­ñer o seu bri­llan­tí­si­mo le­ga­do ar­queo­ló­xi­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.