Xo­sé Ra­món Gayoso, tras la muer­te de la can­tan­te Paula Suei­ro: «É un­ha dor in­des­cri­ti­ble pa­ra todos»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

El ve­te­rano pre­sen­ta­dor de Luar, Xo­sé Ra­món Gayoso, es­ta­ba ayer muy afec­ta­do por la trá­gi­ca muer­te en ac­ci­den­te de trá­fi­co en Coristanco de la jo­ven de 20 años Paula Suei­ro Rodríguez, con­cur­san­te en Re­can­tos. Así lo ma­ni­fes­tó en el pro­gra­ma Vo­ces de A Co­ru­ña, que di­ri­ge Pa­blo Por­ta­ba­les: «Es­tes son os con­tras­tes, po­der go­zar do en­troi­do e, po­la ou­tra ban­da, a tra­xe­dia. Dar­nos con­ta do efé­me­ro que é to­do is­to e o fino que é esa li­ña que se­pa­ra a vi­da da mor­te». Y aña­dió: «Quedamos cons­ter­na­dos do que lle acon­te­ceu a Paula e non pa­ra­mos de po­ñer­nos na pel dun pai e dun­ha nai nes­tes mo­men­tos, por­que ade­mais era fi­lla úni­ca. Es­tas cou­sas son aín­da máis do­lo­ro­sas por­que é un pai e un­ha nai os que que­dan or­fos. É un­ha dor in­des­cri­ti­ble», apun­tó Gayoso.

Pa­ra el pre­sen­ta­dor de la Te­le­vi­sión de Ga­li­cia «é di­fí­cil nes­tes mo­men­tos di­cir un­has pa­la­bras pa­ra un pai, un­ha nai e uns ami­gos que sir­van de bál­sa­mo, po­lo me­nos ali­viar a dor. O úni­co é es- pe­rar que pa­se o tem­po, tre­men­do que vaia pa­san­do o tem­po, mi­nu­to a mi­nu­to, e oxa­lá poi­da­mos dar­lle a vol­ta rá­pi­do as agu­llas do re­lo­xo e can­do pa­se to­do ese tem­po, vi­vir con ese bál­sa­mo o re­cor­do des­ta ra­pa­za chea de ilu­sión, en­can­ta­do­ra, moi crea­ti­va e tra­ba­lla­do­ra. E iso é o re­cor­do que te­mos que ir en­cai­xan­do de­sa enor­me tris­tu­ra e de­sa enor­me dor».

So­bre po­si­bles ac­tos de ho­me­na­je en me­mo­ria de la jo­ven, Gayoso di­jo: «Estamos dán­do­lle vol­tas. O pro­gra­ma vai su­frir na es­ca­le­ta un cam­bio ra­di­cal, de arri­ba a bai­xo. Es­tá cla­ro que o de­di­ca­re­mos á me­mo­ria de Pau».

El pre­sen­ta­dor ha­bló del buen am­bien­te que ge­ne­ra­ba la jo­ven fa­lle­ci­da en el pro­gra­ma: «Os que so­mos xa maio­res, sen­tí­mo­nos res­pon­sa­bles deses ra­pa­ces que aco­den con esa ilu­sión, non só á ho­ra de can­tar, do que é o es­ce­na­rio pa­ra un ar­tis­ta, se­nón ta­mén pa­ra o es­ce­na­rio da vi­da, ser­vir­lles de exem­plo. Como par­te das súas fa­mi­lia», apun­tó Xo­sé Ra­món Gayoso en Vo­ces de A Co­ru­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.