«Do ut des, Brit­tan­nia»

Xavier Al­ca­lá

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

De Gau­lle opú­ña­se a que a Gran Bre­ta­ña for­ma­se par­te do que vi­ría ser a Unión Eu­ro­pea. Non que­ría os in­gle­ses a man­dar no con­ti­nen­te. Po­rén ou­tros gran­des da po­lí­ti­ca eu­ro­pea xul­ga­ron vi­tal que a Gran Bre­ta­ña en­tra­se no club, mes­mo sen que os xe­fes de Lon­dres acep­ta­sen de to­do o do ut des da an­ti­ga lin­gua fran­ca de Eu­ro­pa, o la­tín. Bri­tan­nia en­trou, a da­ma de fe­rro esi­xiu o che­que de re­torno pa­ra as ar­cas bri­tá­ni­cas, os con­ti­nen­tais con­sen­ti­ron e se­guiu­se adian­te un par de dé­ca­das máis, non sen que os eu­ro­es­cép­ti­cos bri­tá­ni­cos usa­sen o pro­pio Par­la­men­to eu­ro­peo pa­ra mi­na­ren a Unión.

Ago­ra o Ca­me­ron ten­ta acal­mar esa tro­pa de des­lei­ga­dos cun re­fe­ren­do tras con­se­guir no­vas ce­sións de Bru­xe­las. Fá­la­lles de con­tas, mais non de to­das. Se­ría bo que lles amo­sa­se as do Con­se­llo Eu­ro­peo da In­ves­ti­ga­ción. Ve­rían o moi­to que un­ha Gran Bre­ta­ña se­ce­sio­nis­ta po­de per­der ne­se ei­do: a fins do 2015 a lis­ta dos gran­des be­ne­fi­cia­rios da po­lí­ti­ca co­mún de sub­ven­cións á cien­cia es­ta­ba en­ca­be­za­da por tres uni­ver­si­da­des in­gle­sas, as de Cam­brid­ge e Ox­ford e Lon­dres... Sen axu­das de Bru­xe­las, ¿a on­de irán os cien­tí­fi­cos in­gle­ses pe­dir es­mo­la: a Was­hing­ton ou a Pe­quín?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.