Al­fom­bras e ci­ne

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Cu­tre. Esa é a pa­la­bra que po­si­ble­men­te me­llor re­flic­ta o ci­ne nes­te anaco de te­rra. Ese que­rer e non po­der. Ese as­pi­rar e non che­gar. Por­que non se co­ñe­ce. Nin re­co­ñe­ce no que real­men­te é. Imi­ta. Ou iso in­ten­ta. Agás tres ex­cep­cións que si son ca­pa­ces de co­ller por ca­mi­ños dis­tin­tos. Al­go que ta­mén acon­te­ce nas gran­des ce­le­bra­cións. Que un­ha e ou­tra vez se que­dan ni­so, nun non che­go, non al­can­zo. E iso aso­ma por todos e cal­que­ra dos even­tos que nos ofre­cen. E ago­ra o es­per­pen­to da al­fom­bra ver­me­lla. Ridículo. Qui­zais ou­tra ex­pre­sión que ta­mén axu­da­ría a pre­ci­sar. E ou­tra cou­sa máis, ao me­llor non vi­ría mal re­vi­sar a de­fi­ni­ción da pa­la­bra cul­tu­ra na súa re­fe­ren­cia a es­te cha­ma­do sé­ti­mo ar­te. MA­NUEL I.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.