Po­lí­ti­cos des­ca­fei­na­dos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

As en­qui­sas rea­li­za­das á ci­da­da­nía re­flic­ten un leit mo­tiv ob­se­si­vo: os no­sos re­pre­sen­tan­tes po­lí­ti­cos ca­re­cen de al­tu­ra. E non pre­ci­sa­men­te fí­si­ca.

As elec­cións do 20D re­ga­lá­ron­nos un no­vo pa­no­ra­ma ata ago­ra des­co­ñe­ci­do: a tra­di­cio­nal bi­po­la­ri­za­ción PSOE–PP ra­chou­se coa irrup­ción no ma­pa po­lí­ti­co de no­vas ten­den­cias, cun al­to grao de vo­tan­tes, po­la es­quer­da e po­lo cen­tro. Por pri­mei­ra vez abriu­se a po­si­bi­li­da­de de de­mos­trar a ma­du­rez de­mo­crá­ti­ca dos no­sos re­pre­sen­tan­tes.

Pe­ro o que de­bía ser al­go po­si­ti­vo es­tá a con­ver­ter­se nun pe­sa-

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.