«Hai an­sias nos gru­pos po­lí­ti­cos de DO e PSOE por re­par­tir­se a tor­ta»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ou­ren­se -

In­cer­te­za. Esa é a pa­la­bra que me­llor define o es­ce­na­rio po­lí­ti­co que se aso­ma no Con­ce­llo de Ou­ren­se des­pois de que De­mo­cra­cia Ou­ren­sa­na e PSOE su­ma­ran os seus vo­tos pa­ra re­pro­bar a Je­sús Vázquez, al­cal­de de Ou­ren­se. O re­xe­dor é con­tun­den­te ao afir­mar que se­gui­rá tra­ba­llan­do ata o úl­ti­mo día e que o ló­xi­co se­ría ter ma­ñá en­ri­ba da me­sa xa a mo­ción de cen­su­ra. In­clu­so va­ti­ci­na un acor­do pe­cha­do con Já­co­me de al­cal­de e Javier Rey — con­ce­llei­ro do PSOE da de­no­mi­na­da ter­cei­ra vía— co­mo te­nen­te de al­cal­de.

—¿Es­pe­ra­ba ser re­pro­ba­do no pleno de Ou­ren­se?

—Si, si o es­pe­ra­ba. En­ten­día que á vis­ta de co­mo se es­tán ven­do cer­tos acon­te­ce­men­tos de reunións, de al­mor­zos en­tre eles, in­clu­so das pau­tas mar­ca­das, si ti­ña cla­ro que hai un acer­ca­men­to en­tre o PSOE e De­mo­cra­cia Ou­ren­sa­na. Os en­con­tros es­tán aí, ven­se, es­cói­tan­se e en­ten­día que esa pos­tu­ra obe­de­ce a pau­tas mar­ca­das dos dous gru­pos. Ata Ou­ren­se en Co­mún se abs­ti­vo por elec­to­ra­lis­ta. Se es­tá a ver cla­ra­men­te que o PSOE lle es­tá a fa­cer o xo­go a De­mo­cra­cia Ou­ren­sa­na e se es­tá a con­ver­ter nun con­vi­da­do pa­ra un­ha fes­ta que non é a no­sa. Un dos ar­gu­men­tos pa­ra a re­pro­ba­ción foi o non pa­go de fac­tu­ras na área so­cial, can­do to­do o mun­do re­cor­da que esa área aca­bou no xul­ga­do. To­do es­ta­ba pro­gra­ma­do.

—Cre, en­tón, que as car­tas es­ta­ban mar­ca­das. ¿Non cre o que di­xo Bar­que­ro de que o seu vo­to de­pen­de­ría das súas ex­pli­ca­cións?

—Non, pa­ra na­da. É máis, o día do pleno hou­bo al­mor­zos en­tre eles. Iso foi un­ha des­cul­pa. Bar­que­ro le­va si­do a man de­rei­ta dos úl­ti­mos dous al­cal­des, por non di­cir o al­cal­de na som­bra nes­tes úl­ti­mos ca­tro anos. El sa­be que po­de co­ller o te­lé­fono e di­cir­me, Je­sús eu que­ro es­coi­tar­te, pe­ro é que te­mos pro­ble­mas de co­mu­ni­ca­ción no máis es­tri­to sen­ti­do da pa­la­bra con el. É moi di­fí­cil che­gar a el. Ata es­te mo­men­to, o que vi­mos foi un non por par­te do gru­po so­cia­lis­ta. Eu creo que es­ta­ba to­do moi es­tu­da­do e pro­gra­ma­do. Es­tán sen­do ese con­vi­da­do ne­ce­sa­rio pa­ra un­ha fes­ta coa tor­ta re­par­ti­da e te­rán que de­fi­nir cal é o pro­gra­ma e cal é o gru­po de go­ber- no que que­ren pre­sen­tar pa­ra es­tes tres anos e pi­co que quedan.

—¿En­ten­de que a mo­ción de cen­su­ra é cues­tión de tem­po?

—Si hou­bo ese apoio cla­ro dos so­cia­lis­tas na re­pro­ba­ción, o úni­co que po­de que­dar e si un se­ñor é re­ti­cen­te a ou­tro, pe­ro os gru­pos po­lí­ti­cos es­tán de acor­do, e des­de lo­go hai an­sias nos gru­pos por re­par­tir­se a tor­ta. Se fo­sen cohe­ren­tes te­rían que pre­sen­tar ho­xe a mo­ción de cen­su­ra. Eu fa­ríao, por­que se­nón van­lle se­guir fa­cen­do dano a es­ta ci­da­de.

—¿Ve re­cu­pe­ra­ble a re­la­ción co gru­po so­cia­lis­ta?

—Es­tra­ñá­ron­me os seus ar­gu­men­tos na re­pro­ba­ción. Acu­sar á área so­cial de que se per­den axu­das, aín­da non se per­deu nin­gun­ha, can­do é to­do o con­tra­rio. É o mun­do ao re­vés. Te­rán que ser cons­cien­tes do que es­tán a fa­cer e dar­lle un­ha cla­ra ex­pli- ca­ción á ci­da­da­nía. En­ten­do que es­tán nes­te mo­men­to ao di­ta­me de De­mo­cra­cia Ou­ren­sa­na. Creo que te­ñen ben cla­ro que o al­cal­de vai a ser Já­co­me e fal­ta de­ci­dir si ese te­nen­te de al­cal­de po­de ser Javier Rey ou ou­tra per­soa.

—¿Cóns­tan­lle as es­pe­cu­la­cións so­bre que es­tán a es­pe­rar a que Bar­que­ro dei­xe a po­lí­ti­ca municipal e bus­que ou­tro des­tino?

—Non o sei. O úni­co que po­do di­cir é que o luns o PSOE lle fi­xo un­ha dano a es­ta ci­da­de, por­que el é moi cons­cien­te de co­mo es­tá a si­tua­ción e a vi­vi­da es­pe­cial­men­te du­ran­te es­tes úl­ti­mos ca­tro anos. O PSOE xo­gou en con­tra da ci­da­de de Ou­ren­se e pri­mou os egos e os per­so­na­lis­mos por ri­ba dos in­tere­ses da ci­da­de.

—¿Po­de tra­ba­llar coa es­pa­da de Da­mo­cles da mo­ción de cen­su­ra?

—Da mo­ción de cen­su­ra fa­lou­se xa des­de o pri­mei­ro día.

—Pe­ro ago­ra deu­se un pa­so máis.

—Eu vou a se­guir tra­ba­llan­do e a ci­da­de vaino com­pro­bar. To­dos os días es­ta­mos a fa­cer un tra­ba­llo con gran­des ou pe­que­nas cou­sas. Sal­va­mos un plan de obras no que eles (PSOE) son cons­cien­tes que ti­ra­ron a toa­lla. É sos­pei­to­so que fa­len de­sas cou­sas e ta­mén te­rán que ex­pli­car­lle can­do nos di­cían que non pac­tá­ra­mos con DO, que so nos pe­dían iso. A ve­ces, o pei­xe mo­rre po­la bo­ca.

—¿Ve­se con for­zas pe­se a es­tar en mi­no­ría e ago­ra re­pro­ba­do?

—To­tal­men­te, se­nón ho­xe (por on­te) xa te­ría re­nun­cia­do.

—¿Non o pen­sou?

—Non. Os que te­ñen que dar o pa­so son eles, non nós. Tra­ba­lla­re­mos co mes­mo ím­pe­to e ga­ñas de re­sol­ver pro­ble­mas. É o que imos a fa­cer ata o úl­ti­mo día. Hai que ser ho­nes­tos. Si eu ti­ve­ra que es­tar pen­san­do sem­pre nun­ha mo­ción de cen­su­ra ou en co­mo evi­ta­la, non es­ta­ría xes­tio­nan­do se­nón fa­cen­do xo­gos dos que non vou a par­ti­ci­par. Hai cou­sas po­las que non imos a pa­sar.

AN­TO­NIO CORTÉS

Vázquez acu­sa ao PSOE de fa­cer «dano a es­ta ci­da­de».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.