«As pa­la­bras inep­to ou inú­til son ha­bi­tuais e ao me­llor hai que di­cir bas­ta»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

O al­cal­de de Ou­ren­se con­fía en que a re­pro­ba­ción non su­po­ña un re­gre­so a tem­pos pa­sa­dos de cris­pa­ción ou epi­so­dios des­agra­da­bles como os vi­vi­dos na rec­ta fi­nal do an­te­rior man­da­to.

—¿Hai al­go que se acha­que pa­ra ser re­pro­ba­do?

—Todos se­gu­ra­men­te co­me­te­mos erros, pe­ro pó­do­lle ase­gu­rar que as ve­ces in­ten­tei fa­lar con eles e non pui­den. Bueno con Já­co­me, si que fa­lei...

—¿É cer­to que aca­ba­ron a gri­tos na súa úl­ti­ma reunión por a ban­da de mú­si­ca?

—É cer­to o úl­ti­mo día. Bueno, aca­bou el, non eu. Non son per­soa de chi­llar cos por­ta­vo­ces ou cos gru­pos po­lí­ti­cos. Ao me­llor en­fá­do­me eu so ou cos que que­res, pe­ro re­pi­to que as por­tas es­tán aber­tas e hai xen­te á que cos­ta moi­to lo­ca­li­zar.

—¿Que fu­tu­ro lle va­ti­ci­na a Ou­ren­se se hai mo­ción de cen­su­ra?

—Qui­zais non me com­pe­te opi­nar, e me­nos nes­te mo­men­to.

—¿Te­me un­ha ra­di­ca­li­za­ción no dis­cur­so da opo­si­ción?

—O te­me­ría se hou­be­sen par­ti­ci­pa­do po­si­ti­va­men­te. Vos­te­de po­de te­mer can­do hou­bo ou­tra si­tua­ción, pe­ro non hou­bo co­par­ti­ci­pa­ción, nin in­ten­to de apoiar. Nin se­que­ra se fi­xo un tras­pa­so de po­de­res. Che­ga­mos con to­do ba­lei­ro, por­que si que hou­bo cues­tións que se en­car­ga­ron de fa­cer moi ben pre­via­men­te. ¿Te­mer? ¿Pe­ro can­tas ve­ces os in­sul­tos fo­ron no pleno ca­ra a mi­ña per­soa des­de inep­to ata co­var­de? Ao me­llor hai que em­pe­zar a po­ñer en­ri­ba da me­sa as co­ren­ta car­tas da ba­ra­lla.

—¿A que se re­fi­re?

—Pois que ao me­llor ha­be­rá que di­cir as cues­tións como son.

—¿Le­van­tar as al­fom­bras?

—Non, iso non, pe­ro reite­ro que as pa­la­bras inep­to, inú­til, co­var­de son ha­bi­tuais e ao me­llor che­ga un mo­men­to no que hai que di­cir bas­ta e por re­pa­ros a esas cues­tións por­que a edu­ca­ción ten que es­tar por ri­ba de to­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.