A pe­lí­cu­la «Anos des­pois» che­ga­rá ao pú­bli­co ga­le­go gra­zas á TVG

A cin­ta, ro­da­da en Car­te­lle no ano 2010, non ac­ce­deu ás sa­las co­mer­ciais en Ga­li­cia

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - X. M. R.

A in­dus­tria ci­ne­ma­to­grá­fi­ca pi­vo­ta so­bre va­rios sec­to­res, al­gúns dos ca­les é fun­da­men­tal pa­ra que un pro­xec­to che­gue a ser un­ha reali­da­de pa­ra o des­ti­na­ta­rio prin­ci­pal de to­da obra crea­ti­va. Nes­te ca­so o es­pec­ta­dor que acu­de ás sa­las ou que ac­ce­de aos con­ti­dos a tra­vés de plataformas ou de In­ter­net. Du­ran­te dé­ca­das un bo nú­me­ro de tí­tu­los do ci­ne es­pa­ñol nun­ca che­ga­ron a exis­tir pa­ra o pú­bli­co, sen­do em­pre­ga­dos so­men­tes pa­ra mer­car os de­rei­tos da pe­lí­cu­la e cum­prir así coa cha­ma­da «co­ta de pan­ta­lla». A dis­tri­bu­ción e a ex­hi­bi­ción son os que dic­ta­mi­nan da­que­la se un­ha obra che­ga a ser como tal, é di­cir ten re­cep­to­res, ou non.

O ci­ne que non se ve non exis­te, e al­go di­so lle pa­sou —só no 50 % do pro­xec­to— a una pe­lí­cu­la ro­da­da en­tre Mé­xi­co e Ga­li­cia, a cin­ta Anos des­pois. A Te­le­vi­sión de Ga­li­cia pro­xec­ta es­ta noi­te, xa na ma­dru­ga­da do xo­ves pois o pa­se é as 01.30 ho­ras, a pe­lí­cu­la ro­da­da po­la di­rec­to­ra Lau­ra Gár­dos no ano 2010 na ci­da­de de Mé­xi­co, en Car­te­lle e en Ou­ren­se. A emi­sión da TVG se­rá a pri­mei­ra opor­tu­ni­da­de na que a obra da rea­li­za­do­ra me­xi­ca­na che­gue ao pú­bli­co en xe­ral: a pro­xec­ción no OUFF e no Au­di­to­rio de Car­te­lle fo­ron os úni­cos pa­ses ao lon­go des­tes anos.

O per­co­rri­do de Anos des­pois ti­vo dis­fun­cións en­tre Mé­xi­co e Ga­li­cia. Men­tras no país cen­troa­me­ri­cano a pe­lí­cu­la foi es­trea­da e es­ti­vo no cir­cui­to co­mer­cial, ade­máis de aca­dar pre­mios en va­rios cer­ta­mes, en Ga­li­cia —a pro­du­to­ra na co­mu­ni­da­de foi a em­pre­sa de An­tón Reixa— non se xes­tio­nou a pre­sen­za nas sa­las nin se che­gou a dis­tri­buir a pe­lí­cu­la.

Ro­da­xe en Car­te­lle

Anos des­pois é un­ha his­to­ria da emi­gra­ción e dos des­en­con­tros xe­ra­cio­nais: An­drés, un mo­zo me­xi­cano, de­cá­ta­se de que o seu avó Jus­tino —a quen cría mor­to hai anos—aín­da vi­ve e es­tá en Ga­li­cia. O ve­llo non ten no­ti­cias da súa fi­lla, Cla­ra, que mar­chou a Mé­xi­co du­ran­te a dic­ta­du­ra fran­quis­ta pa­ra fu­xir das consecuencias que o es­ce­na­rio po­lí­ti­co ti­vo na súa fa­mi­lia. A par­te ga­le­ga foi ro­da­da en Car­te­lle, na súa maior par­te, e Ou­ren­se. En­tre os es­ce­na­rios em­pre­ga­dos Lau­ra Gár­dos apos­tou por gra­var na ca­sa na­tal do seu avó, Car­los Ve­lo. A pe­lí­cu­la ten como pro­ta­go­nis­tas a An­gé­li­ca Ma­ría, Celso Bu­ga­llo, Moisés Arizmendi e Le­di­cia So­la.

A TVG, que fi­gu­ra en­tre os pro­du­to­res, emi­te es­ta noi­te Anos des­pois ás 01.30 ho­ras.

MIGUEL VI­LLAR

En Car­te­lle ro­dou­se na ca­sa na­tal do rea­li­za­dor Car­los Ve­lo, avó da di­rec­to­ra me­xi­ca­na.

SANTI M. AMIL

Án­ge­li­ca Ma­ría e Celso Bu­ga­llo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.